นี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่นายตาลปุตตะได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเป็นแบบนี้เราควรจะออกบวชทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้นายตาลปุตตะต้องออกบวชหลังจากได้ฟังธรรมของพระพุพทธเจ้าทำไมการเป็นนักแสดงเมื่อตายไปจึงไปเกิดในนรกและเมื่อท่านตาลปุตตะออกบวชแล้วท่านทำในใจโดยแยบคายอย่างไรก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์

Time Index

[00:46] เริ่มปฏิบัติพุทธานุสติ ระลึกนึกถึงคำว่า “ภควา”

[16:40] ใต้ร่มโพธิบทเรื่องของตาลปุตตะนักแสดง

[26:09]เมื่อเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิ ต่อไปก็เป็นมิจฉา ไปสู่นรกที่ต้องหัวเราะ

[34:04]คนตาบอดแต่กำเนิด รักษาตาด้วยยาหยอด

[37:46]  คาถาสุภาษิตของท่านตาลปุฏเถระ|วิธีการทำในใจโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)

[50:26] เห็นตามจริงในผัสสะเพื่อเบื่อหน่าย คลายกำหนัด และ นิพพาน

[54:15] คุยกับจิต

[1:06:56] สรุป


อ่าน “ตาลปุตตสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

อ่าน”ตาลปุฏเถรคาถา”พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา