บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่บางท่านเรียกว่า บทสวดพาหุงฯ เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในวาระต่าง ๆ ถึง 8 เหตุการณ์ด้วยกัน  โดยในสัปดาห์นี้นำเสนอ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในคืนก่อนการตรัสรู้ และเหตุการณ์ที่พระองค์ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์ พระพุทธองค์ทรงเอาชนะมารอย่างไร หลักธรรมใดที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้และได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้เรายึดถือปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ สามารถรับฟังกันได้ที่นี่

 

Time index

[03:33] เกริ่นนำ พุทธชัยมงคลคาถา

[10:22] พุทธชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย 8 บท

[13:00] บทที่ 1 พระพุทธเจ้าชนะมาร

[41:02] บทที่ 2 พระพุทธเจ้าปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์

[50:18] สรุป


อ่าน “พุทธคุณ พาหุง มหากา
ฟัง “ชนะคนพาล ด้วยปัญญาและขันติบารมี (อาฬวกยักษ์)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562