การไม่คลุกคลีกันไม่อยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ จะทำให้เกิดความสงบในภายในได้ ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ก้าวหน้าได้

การมีสัมปชัญญะ หรือ สมฺปชาโน คือ การรู้ตัวรอบคอบเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิการรู้ตัวรอบคอบในอิริยาบถต่าง ๆ การพูด การคิด มีจิตไม่ไหลไปตามอกุศลธรรมทั้งหลาย จะทำฌานสมาธิให้เกิดขึ้นได้ เมื่อฌาณสมาธิเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้สุญญตสมาบัติในภายในเกิดขึ้นได้

ให้เรียกร้องพระพุทธเจ้าโดยความเป็นมิตร อย่าร้องเรียกพระพุทธเจ้าโดยความเป็นศัตรูเลย คือให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะเป็นประโยชน์ไปชั่วกาลนาน (นิพพาน)

Time index

[03:23] มหาสุญญตสูตร

[05:51] โทษของการคลุกคลี

[08:43] สุญญตสมาบัติภายใน

[13:43] สัมปชาโน

[28:26] อุปัทวะ

[37:55] อธิบายพระสูตร


อ่าน "มหาสุญญตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "จูฬสุญญตสูตร และอนุปทสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "คำพุทธ – มหาสุญญตสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ฟัง "สมฺปชาโน:การรู้ตัวรอบคอบ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559