คำว่า "พหูสูต" นี้ จะมีคำพ่วงกันมาคำที่เราจะได้ยินเป็นประจำ คือ "ผู้สดับฟังมามาก ทรงจำไว้ได้ คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยความเห็น ซึ่งธรรมอันงดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด เป็นการประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ" 5 อย่างนี้เมื่อมาประกอบกันแล้วจะทำให้ความเป็นพหูสูตเกิดขึ้นได้ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ มากน้อยไม่เท่ากันอันนี้เป็นธรรมดาแต่น้อยที่สุดที่ต้องมี คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือ การนำมาปฏิบัติแล้วทำให้ถึงที่สุดของมัน ถึงจะเรียกว่าเป็นพหูสูตผู้ทรงธรรมเราเอามาปฏิบัติ เอามาทำให้เกิดขึ้นในใจ จิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิ กิเลสลดลง ถือว่าเราเป็นพหูสูตแล้ว เป็นในระดับที่ว่าจะให้ความดีนั้นสืบต่อไปได้ ให้ความดีนั้นไม่มาสุดจบลงที่ตัวเราเป็นการที่จะให้ธรรมอยู่ต่อไปได้ตลอดการช้านาน ไม่จบลงที่ตัวเรา

Time Index

[00:40] เริ่มปฎิบัติ ด้วยอานาปานสติ

[14:58] เริ่มใต้ร่มโพธิบท

[17:03] ความเป็นพหูสูต

[20:15] set ของคำที่มาด้วยกัน

[21:08] 1) ฟังมาก “พหุสสุตา”

[25:38] 2) ทรงจำได้ “ธตา”

[30:05] 3) คล่องปาก “วจสา ปริจิตา”

[34:49] 4) ขึ้นใจ “มนสานุเปกขิตา”

[38:28] 5) แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ “ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา”

[47:26]ญาณ 3 ใน อริยสัจ 4

[50:01] ทบทวน

[56:46] สรุป


อ่าน ”อานันทสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน ” สีลสูตร ” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “ นิสันติสูตร “พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต