“ความตายดับได้ ความตายเกิดได้ ความตายไม่เที่ยง เพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิด มีความเกิดแล้วความเกิดของความตายจึงเกิดขึ้น เมื่อความเกิดดับไป ความดับของความตายก็จึงดับได้ การดับของความตายจึงเกิดขึ้น”

กลัวตายคือกลัวทุกข์ กลัวสิ่งใดจะคลายความกลัวในสิ่งนั้นได้ยิ่งต้องเข้าไปหาสิ่งนั้น ต้องสู้ ไม่หนี เรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจมันไม่แน่ใจในมัน เอาสติสมาธิเป็นฐานเป็นอาวุธในการพิจารณาความตาย

พิจารณาความตายว่าไม่เที่ยง อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้น เพราะมีการเกิดจึงมีความแก่และความตาย ความเกิดในความตาย ความตายดับได้ความตายเกิดได้เป็นอนัตตา ให้เผชิญหน้า ให้เห็นความจริงว่ามันดับได้ เราจะชนะมันได้ จะดับความตายได้ให้มันหายไปได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไป เราต้องดับที่เหตุปัจจัยคือความเกิด

ในข้อของการพลัดพรากให้เห็นถึงจุดอ่อนของความตายคือความไม่เที่ยง ไม่มีค่าอะไรไม่ใช่ของเราอย่าให้มีความยึดถือในสิ่งนั้น เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราได้สูญเสียอะไรไป

…ให้กลัวบาป อย่ากลัวตาย …

Time index

[01:45]เข้าใจทำด้วยการเจริญอานาปานสติ ทบทวนให้แม่นยำ รู้ความต่างระหว่างการรับรู้และการระลึกรู้สติเกิดตรงที่มีการรับรู้

[16:22]ป้อมหายแต่ยามยังคงอยู่ สัมมาสติก่อให้เกิดสัมมาสมาธิ

[20:03]เห็นธรรมในธรรมด้วย “มรณสติ”เหตุที่กลัวความตาย:ไม่เที่ยง:พลัดพราก:รักตัวเอง :ไม่แน่ใจในที่ไป

[27:32] วิธีแก้ความกลัวคือเข้าไปหามัน ทำความเข้าใจ

[30:43] พิจารณาความตายว่า ความตายเกิดกับใครก็ได้ “ความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆ มันย่ำยีหมดทุกคน” เข้าไปหาคือทำความเข้าใจ มีความกล้าที่มาจากศรัทธามีสติสมาธิปัญญาเป็นอาวุธ

[38:53] พิจารณาความตายว่า ไม่เที่ยง เกิดดับได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัย มีความเป็นอนัตตา ดับความตายได้ต้องดับที่เหตุปัจจัยคือความเกิด

[45:14]ความพลัดพรากเป็นธรรมดา ไม่เที่ยง ไม่มีค่าอะไร จะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไร

[48:48] แน่ใจในที่ไป ไปตามสุคติ ไปตามลมหายใจคือสติ ไม่ลืมหลง

[55:21] สรุป ย้ำคิดย้ำทำในทางดี ให้กลัวบาป อย่ากลัวตาย


อ่าน "ข้อ ๑๘๔" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง "แก้ตายด้วยการไม่เกิด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2561