นิทานชาดก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือบุคคลที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง โดยในครั้งนี้จะหยิบยกเรื่องที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นลิง ถึง 2 ชาติ ด้วยกัน ซึ่งมีความสนุกแตกต่างกัน สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการฟังนิทานชาดกนี้ ผู้ฟังสามารถนำไปเป็นตัวอย่างปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ได้ยังได้กล่าวถึงเรื่องการสงเคราะห์ญาติจากการถูกพระเจ้าวิฑูฑภะทำร้ายมาเป็นเรื่องราวประกอบเสริมเพิ่มเติม

Time index

[00:44] เกริ่นนำเนื้อหาที่นำเสนอในนิทานพรรณนา  

[05:07] มหากปิชาดก ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ

[31:16] มหากปิชาดก คุณธรรมของหัวหน้า

[47:52] ปรารภเรื่องการสงเคราะห์ญาติจากการถูกพระเจ้าวิฑูฑภะทำร้าย

[53:18] สรุป


อ่าน “มหากปิชาดก ว่าด้วย ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ” อรรถกถา
อ่าน “มหากปิชาดก ว่าด้วย คุณธรรมของหัวหน้า” อรรถกถา
ฟัง “กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562