"จูฬสุญญตสูตร"ว่าด้วยสุญญตาสุญญตวิหารธรรมธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า คือ การทำในใจให้ถึงความว่าง (อากาสานัญจายตนะ)ซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับขั้น ตั้งแต่รูปฌานไปจนถึงอรูปฌาน และ"อนุปทสูตร" ว่าด้วยธรรมตามลำดับบท อะไรเกิดอะไรดับไป อะไรดับไปอะไรเกิดขึ้น เห็นความมีเห็นความไม่มี เห็นความไม่ยินดีเห็นความไม่ยินร้าย เป็นไปตามลำดับขั้น

Time index

[01:57] จูฬสุญญตสูตร 

[๓๓๓]

[21:53] อนุปทสูตร 

[๑๕๓]

[35:45] การฝึกที่เป็นมาตามลำดับในทางคำสอน

[37:17] ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

[37:55] สมาธิ ความสงบที่เป็นระดับชั้นเรียงกันไป 

[49:35] สุญญตวิหารธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า

[57:58] สรุป


อ่าน "จูฬสุญญตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน "อนุปทสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ-จูฬสุญญตสูตรและอนุปทสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "สุญญตวิหารธรรม: ธรรมเป็นเครื่องอยู่คือความว่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558