เรื่องของเถรธรรม 10ประการธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระเป็นเถระหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมมีคุณสมบัติอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตามที่ต่างๆไว้มารวมกันเป็น 10ข้อ ที่ทำให้เป็นเถระคือเป็นผู้รู้เรื่องราวต่างๆ มีประสบการณ์ เน้นตรงจุดที่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้คือความรู้ความรู้ในที่นี้คือปัญญามี 10อย่างซึ่งในคุณธรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อไหนที่เราพัฒนาได้ ทำได้อันนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขอยู่สำราญในทุกสถานในทุกที่

Time Index

[01:01] เริ่มปฏิบัติอานาปานสติ ป้อมยามประตู และวิปัสสนา

[15:24] เราจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำทั้งสองส่วน คือปฏิบัติ และปริยัติ

[17:19] เถรธรรม 10 ประการธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระเป็นผู้ใหญ่

[24:20] พระสูตร “เถรสูตร ว่าด้วยคุณธรรมที่ทำให้เป็นเถระ”

[27:38] อธิบาย เถรธรรม 10 ประการ

[51:38] เพิ่มจากสูตรอื่น & สรุป


อ่าน “ เถรสูตร “ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

อ่าน “ เถรธรรม 10 ” พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน” อิทรียวรรคที่ ๑ “ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต