“ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของเทวดาเหล่านั้น ระลึกถึงคุณธรรม คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาของเราด้วย เราระลึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาตั้งเข้าอยู่ในใจของเรา ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาเกิดขึ้น จิตนั้นก็ไม่มีราคะ โทสะ โมหะกลุ้มรุม ไปตามทางมรรค ตัณหาก็หลุดออกไป ๆ”

คุณธรรม 5 ประการของเหล่าเทวดาที่เราสามารถมีตามได้ ให้เห็นให้ถูกว่าเขามีมาได้อย่างไร จะมีกุศลธรรมเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าเห็นไม่ถูกจะเกิดอกุศลธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิ เมื่อระลึกถึงแล้วตัณหาจะลดลง ความทุกข์ก็ลดตาม คุณธรรมก็มากขึ้น การระลึกถึงเทวตานุสสตินี้จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดมีได้

Time index

[01:08] เข้าใจทำด้วยการระลึกถึงเทวตานุสสติ

[09:26] มหานามสูตร

[13:37] ให้ทุกการระลึกถึง จบลงตรงความดี

[21:33] ศรัทธา คือ ความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆ เทวดามี เรามีมั้ย

[30:22] ศีล คือ ความเป็นปกติ

[35:18] สุตะ คือ การฟังเสียงที่ประกาศธรรมะของพระพุทธเจ้า

[40:20] จาคะ คือ การสลัดออก มีฝ่ามือชุ่มเป็นปกติ

[45:32] ปัญญา คือ การเห็นความจริงของธรรมะ

[52:46] สรุป


อ่าน "มหานามสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ฟัง "เทวดามีอยู่จริง" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558