"เวรัญชกสูตร" ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ปรารภพวกพราหมณ์และคฤหบดี ชาวเมืองเวรัญชา ที่ได้มาเข้าเฝ้าฯ ทูลถามคำถามที่ว่า "อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสุคติและทุคติ"

พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมเทศนาในเรื่องของธรรมะที่ถ้าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติโดยเรียบร้อย ก็จะทำให้ไปนรก ไปทุคติ และธรรมะที่เมื่อประพฤติปฏิบัติโดยเรียบร้อย ก็จะทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ซึ่งแยกแยะแบ่งออกได้ 2 หมวด คือ อกุศลกรรมบถ 10 และ กุศลกรรมบถ 10 และในอีก 3 ส่วน ที่เป็นเรื่องของความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ทั้งนี้พระพุทธองค์ยังได้กล่าวรับรองถึง ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย ในรายละเอียดไว้ด้วยว่าเป็นเช่นไร

Time index

[03:08] เวรัญชกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติ

[๔๘๘]

[06:40] เหตุปัจจัยให้ไปสู่ทุคติ / สุคติ

[09:20] การประพฤติไ่ม่เรียบร้อยทางกาย วาจา และใจ

[15:58] การประพฤติเรียบร้อยทางกาย วาจา และใจ

[23:00] ไปสุคติ ที่ไหนได้บ้าง

[30:29] สรุป อธิบายขยายความ


อ่าน "เวรัญชกสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "สาเลยยกสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "กุศลธรรม 10 อย่างพาไปสู่วิมุติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยการประพฤติธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ฟัง "สากัจฉาธรรม-อย่าไปตกนรก โดยไม่จำเป็น" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558