เรื่องของราชสังคหวัตถุ 5ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการบูชาของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรารภกูฏทันตพราหมณ์ให้ฟังเปรียบเทียบลักษณะการบูชา 5อย่างของพวกพราหมณ์ไม่ดี/ดีอย่างไรที่เหนือกว่าสูงกว่าด้วยผลด้วยอานิสงส์น้อยกว่าในเรื่องของการตระเตรียม การริเริ่มไล่มาก็เป็นเรื่องของศีลของการภาวนาซึ่งในปีใหม่นี้เราคิดใคร่ครวญในวิธีการดำเนินชีวิตของเราในปีนี้ให้ดีทำอย่างไรจึงจะมีผลอานิสงส์มากขึ้นไปได้ด้วยการตระเตรียมด้วยการริเริ่มที่น้อยลง

Time Index

[00:43]ปฏิบัติอานาปานสติในที่นี้ระลึกถึงลมหายใจ..เอาตรงที่รับรู้ได้เรารับรู้ลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้น

[05:53] มรณสติ คือการระลึกถึงเหตุปัจจัยของความตาย และการระลึกถึงมรณะสติจะต้องคิดอยู่ต่อไปไม่ใช่จะตายแต่ต้องคิดต่อไปว่ามีกุศลธรรมหรือไม่

[15:49]การนั่งสมาธิก่อนเพื่อให้จิตใจเรานั้นนุ่มนวลอ่อนเหมาะ

[17:21]เริ่มเรื่องการสงเคราะห์บูชา 16-16ผู้บูชาคือ พระเจ้ามหาวิชิตราชมีคุณธรรม 8อย่างพราหมณ์ปุโรหิตผู้ให้สั่งการงานบูชายัญมีคุณธรรม4อย่างมีความบริสุทธิ์ 4อย่างรวมกันได้ 16อย่าง

[25:35] พระสูตร “อุชชยสูตร”

[29:15]นำพระสูตรนี้มาเพื่อประกอบกับเรื่องกูฏทันตพราหมณ์ เพื่อให้เห็นภาพเข้าใจรวมทั้งหมด ยัญที่ละเอียดลงไป

[34:44] การบูชา 5 แบบคืออัสวเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชเปยยะนิรัคคละ

[41:56]สรุปเรื่อง ราชสังคหวัตถุที่ละเอียดลงไป


อ่าน “ อุชชยสูตร “พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต