“เมื่อศึกษาไป เราจะเห็นอย่างหนึ่งในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันครูบาอาจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนจุ่มแห ดึงจุดใดจุดหนึ่งสิ่งอื่นก็จะตามกันไปหมด .… นิพพาน จึงเป็นที่ที่เดียวที่เป็นที่เข้ามาได้โดยรอบ”

อนุสสติ 10 ประกอบด้วยธรรมอันเป็นเอก คือ

พุทธานุสสติ (การระลึกถึงพระพุทธเจ้า), ธัมมานุสสติ (การระลึกถึงพระธรรม), สังฆานุสสติ(การระลึกถึง พระสงฆ์), สีลานุสสติ(การระลึกถึงศีล), จาคานุสสติ(การระลึกถึงการบริจาค), เทวตานุสสติ(การระลึกถึงเทวดา), อานาปานัสสติ(สติกำหนดลมหายใจเข้าออก), มรณัสสติ (การระลึกถึงความตาย), กายคตาสติ(สติอันไปในกาย) และอุปสมานุสสติ (การระลึกถึงธรรมอันเป็นที่สงบ)

ในตอนนี้ได้กล่าวถึง ธรรมอันเป็นเอก 5 ประการคือ

เทวตานุสสติ เป็นการระลึกถึงคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทวดา นั่นคือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา 

อานาปานัสสติ การระลึกถึงลมหายใจให้รู้ตัวรอบคอบ สามารถทำไปพร้อมกับพุทธานุสสติได้

มรณัสสติ การระลึกถึงความตาย เพราะเหตุแห่งความตายมีมาก ให้ไตร่ตรองใคร่ครวญว่าสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่มีให้รีบละรีบแก้ไข แล้วให้แทนที่ด้วยความดี  

กายคตาสติ การระลึกมีสติอันไปในกาย ในทางที่จะหลีกออกจากกาม พิจารณาเห็นความไม่สวยงามในกาย คลายความกำหนัดให้เห็นโทษในกายนี้ 

อุปสมานุสสติ ความสงบระงับ การระลึกถึงสถานที่หรือบุคคลแล้วทำให้เกิดความสงบ ให้เคลื่อนจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วมาระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล

[03:50] เกริ่นนำ

[07:30] ธรรมอันเอก 10 ประการ

[14:10] อธิบายเทวตานุสสติ

[23:34] อธิบายอานาปานสติ

[38:15] อธิบายเกี่ยวกับมรณสติ

[52:31] อธิบายกายคตาสติ

[54:50] อธิบายอุปสมนุสติ