เท้าความจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อนำมามาบูชายัญนั้นไม่ประโยชน์ กลับแต่จะเป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้น จึงได้กล่าวถึงยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16 และในตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบกูฏทันตพราหมณ์ถึงเรื่องการบูชายัญอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนชีวิต ที่ใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมีอานิสงส์มากกว่า นั่นคือ การให้ทานแก่ผู้มีศีลอยู่เป็นนิตย์, การสร้างวิหารสำหรับสงฆ์, การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ, ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาทานตั้งอยู่ใน 3 ขั้น (จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล), ออกบวชตามโอกาส และการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิปัสสนาญาณ (วิชชา 8 )

เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้ว กูฏทันตพราหมณ์เกิดความเสื่อมใส แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่กูฏทันตพราหมณ์ และเมื่อทรงทราบความที่พราหมณ์นั้นมีจิตอันควร อ่อนเหมาะ ปราศจากนิวรณ์แล้ว จึงยกอริยสัจจ 4 ขึ้นแสดงต่อ พอจบพระธรรมเทศนา กูฏทันตพราหมณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผล

Time index

[01:50] เท้าความถึงเอพิโสดที่แล้ว

[06:24] กูฏทันตสูตร (ต่อ) | นิตยทาน วิหารทาน สรณคมณ์  ศีลสิกขาบท 

[13:48] ออกบวชแล้วปฏิบัติดี

[18:16] อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? | จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล

[36:54] ฌาน | วิชชา 8 วิปัสสนาญาณ

[53:51] กูฏทันตพราหมณ์บรรลุโสดาบัน


อ่าน "กูฏทันตสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

อ่าน "กูฏทันตสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อกูฏทันตะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

ฟัง "กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "ทานกับการบรรลุธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง "ศีลอันให้ผลอานิสงส์มาก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "วิชชา 8 ประการ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561