สัปดาห์นี้ได้หยิบยก 3 นิทาน ที่มีในหนังสือนิทานกตัญญู 100 เรื่อง ซึ่งเป็นนิทานที่รวบรวมจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา บุคคลที่ควรยกย่องในสมัยพุทธกาล ที่มีความกตัญญู น่ายกย่องสรรเสริญ เรื่องแรกเป็นเรื่อง มัจฉทานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา การอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ และเทวดา เรื่องที่สอง ธรรมเทวปุตตชาดก ว่าด้วยเรื่องธรรมชนะอธรรม และเรื่องที่สาม ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุพันธะมาก ซึ่งพระอาจารย์มหาไพบูลย์ได้ให้ข้อคิดที่ได้จากทั้ง 3 เรื่องไว้ได้อย่างน่าสนใจ สามารถรับฟังได้กันได้ที่นี่

Time index

[03:25] เรื่อง มัจฉทานชาดก ว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลา และผลบุญจากการอุทิศบุญให้กับเทวดา  

[21:04] เรื่อง ธรรมเทวปุตตชาดก ว่าด้วยเรื่องธรรมชนะอธรรม

[34:32] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุพันธะมาก ภาคที่ 5 เรื่องที่ 114


อ่าน “เรื่อง มัจฉทานชาดก
อ่าน “เรื่อง ธรรมเทวปุตตชาดก
อ่าน “เรื่อง ภิกษุมีภัณฑะมาก” ออรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐