“เรามีการรับรู้เกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณที่ไหน ต้องมีสติคือการระลึกรู้ตั้งไว้ที่นั่น มีสติคือการระลึกรู้อยู่ที่ไหน ก็จะพึงหวังได้ว่าจะมีโวสสัคคารมณ์ กล่าวคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียว เป็นที่ตั้งมั่นไว้แห่งจิต พอมีสติตั้งไว้ที่ไหน มีสมาธิตั้งแล้วที่นั่นก็จะสามารถทำให้เกิดปัญญารู้ชัดได้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ที่จะดับไปได้ตามที่เหตุนั้นมันคงอยู่หรือดับไป”

Time index

[00:43] เข้าใจทำโดยการฝึกตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ ยามคือสติ ลมหายใจคือป้อมยาม

[15:18] จิตเศร้าหมองเพราะกิเลส กิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิด เกิดมาแล้วทำลายจิตเปรียบเหมือนปลีกล้วย/ขุยไผ่/สนิมเหล็ก

[25:28] ตั้ง security guard ไว้คอยเฝ้าระวังสิ่งที่จะเข้ามาออกไป

[28:09]จิตกับสติไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ถ้ามีการรับรู้นั่นเป็นวิญญาณ ถ้ามีการระลึกได้นั่นเป็นสติ เป็นคนละอย่างกับจิต จิตแทรกซึมไปได้หมดเพราะมีความเป็นประภัสสร มีวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดก็ต้องมีสติระลึกรู้สิ่งนั้นด้วย ไม่เช่นนั้นจิตจะไปตามการรับรู้นั้น

[35:20]สัมมาสติจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิ มีการรับรู้ ณ ที่ไหน ก็ต้องมีสติตั้งไว้ที่นั้น พอเรามีสติเข้าไปตั้งมั่นโดยชอบแล้ว สิ่งที่จะพึงหวังต่อไปได้คือโวสสัคคารมณ์ ความตั้งมั่นของจิต

[36:40] เมื่อมีโวสสัคคารมณ์ จะสามารถมีความรู้ชัดคือปัญญาถึงความที่มัน lock กันในสังสารวัฏนี้ ขั้นที่1 lockกันอยู่ด้วยความเป็นอัตตาในอนัตตา lockขั้นที่2ด้วยอวิชชา

[45:40]ปัญญารู้ชัดว่า สิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ที่จะดับไปได้ตามเหตุนั้นมันคงอยู่หรือดับไป

[47:07] คนละตัวแต่สัมพันธ์กัน จิต สติ วิญญาณ และปัญญา แยกแยะเข้าใจให้ถูก จะเกิดสมาธิมีปัญญาจะละความยึดถือ ไม่ไปตามกระแส คลายกำหนัดได้


อ่าน "สัทธาสูตร ว่าด้วยศรัทธาของพระอริยสาวก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "สติรักษาจิตพาถึงวิมุตติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟัง "รู้ชัดด้วยปัญญา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562