อัฏฐานบาลี

บาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

 

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่น

แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่น”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกัน แต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงครองความเป็นท้าวสักกะ เป็นมาร เป็นพรหม แต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นท้าวสักกะ เป็นมาร เป็นพรหม”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ

แต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตฯลฯ เป็นไปไม่ได้เลยที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ แต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ”

Time index

[07:00] ความเป็นไปได้ของปุถุชนที่จะไปนับถือศาสดาอื่น

[13:14] ความเป็นไปได้ของการอุบัติขึ้นพร้อมกันของพระพุทธเจ้า

[17:00] ลักษณะแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิ

[23:46] ฤทธิสี่ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ

[25:30] ธรรมะเจ็ดประการของพระพุทธเจ้า

[28:20] ความเป็นไปไม่ได้ของสตรีที่จะเป็น

[31:23] สรุปความเป็นเพศเดียวในพรหมโลก

[35:55] กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

[42:31] การเปรียบเทียบผลของทุจริต

[52:30] เรื่องราวของนรกสวรรค์