สามเณรน้อยชื่อว่า "ติสสะ" (พระวนวาสีติสสเถระ) เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ได้ชื่อตามพระเถระเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์มีชื่อว่า อุปติสสมาณพ ขณะแม่แพ้ท้องคิดว่า เราพึงนิมนต์ภิกษุ 500 รูป มีพระสารีบุตรเถระเป็นประธาน ให้นั่งในเรือนถวายข้าวปายาส แล้วบริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดนของภิกษุ นางได้ตามประสงค์นั้น และเมื่อเด็กน้อยมีอายุ 7 ปี ก็ได้ขอออกบวชเพื่อเพื่อศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรม โดยมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌายะและเป็นผู้ให้ตจปัญจกกัมมัฏฐาน จึงขออนุญาตออกป่าไปปฏิบัติสมณธรรม 3 เดือนได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา.

ประเด็นที่น่าสนใจในที่นี้คือ เมื่อสามเณรนั้นออกป่าทำสมณธรรม ได้เข้าไปบิณฑบาต เมื่อมีผู้ถวายภิกษา ไหว้แล้ว สามเณรก็กล่าวว่า "ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข, จงพ้นจากทุกข์เถิด." แต่ไม่ได้อธิบายความหมายว่าเป็นอย่างไร จนเมื่ออุปัชฌายะมาเยี่ยมบอกสอนแล้ว สามเณรได้บรรลุธรรมขั้นสูง จึงสามารถแสดงให้เห็นถึง "เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์" ได้ เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังกันได้ในตอนนี้

Time index

[03:13] ธรรมบทแปลเรื่อง พระวนวาสีติสสเถระ ภาคที่ 4 เรื่องที่ 59

[18:51] สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลก่อน

[26:31] ติสสสามเณรออกป่าทำสมณธรรม

[37:15] เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์

[48:45] การปรินิพพานของพระอานนท์

[55:24] ข้อปฏิบัติ 2 อย่าง


อ่าน "เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙]"  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

ฟัง "โทษภัยของลาภสักการะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

ฟัง "พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ และ พระปิลินทวัจฉเถระ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562