ในบทสวด อิ ติ ปิโสฯ ที่เราสวดกันจนคุ้นเคย มีบทที่ว่า วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ อันเป็นผู้ทรงความรู้และปฏิบัติตามความรู้นั้นด้วย ในตอนนี้จึงได้ยกพระสูตรขึ้นมาอธิบายกันในเรื่องของ วิชชา 3 และ จรณะ 15 ให้ได้ฟังกัน

"เสขปฏิปทาสูตร" ว่าด้วยผู้มีเสขปฏิปทา ปรารภเจ้าศากยะเมืองกบิลพัสดุ์ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ทรงบริโภคสัณฐาคารใหม่ เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ที่สัณฐาคารนั้นเพิ่งสร้างเสร็จ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเจ้าศากยะฯ ซึ่งในวาระนั้นพระพุทธองค์จึงทรงให้พระอานนท์แสดงธรรมแทน

อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีเสขปฏิปทา เพราะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล, เป็นคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย, เป็นรู้ประมาณในโภชนะ, เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่น, เป็นผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7, เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันเป็นธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เป็นผู้ได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบากเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออก

Time index

[04:13] เสขปฏิปทาสูตร

[31:21] อธิบายพระสูตร    


อ่าน "เสขปฏิปทาสูตร ว่าด้วยผู้มีเสขปฏิปทา" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "พึงสำรวมอินทรีย์ อย่าถือเอานิมิตด้วยจิตอกุศล" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "อาหารที่บริโภคที่บริสุทธิ์ที่เป็นบุญ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "การนอน 4 อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง "สัปบุรุษ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "คุณแห่งพุทโธ นำสู่สมาธิ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562