3 ยอดธง | ความมหัศจรรย์ของแก้ว 3 ประการ (พระรัตนตรัย) คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ นั้นมีมากมาย ด้วยความที่เป็นเหตุเป็นผล และได้ผลตามเหตุที่ทำอย่างถึงที่สุดนั้นจริง ๆ ในเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ทำให้กิเลสมันลดลง ๆ กำจัดความกลัว ความสะดุ้งหวาดเสียว และความขนพองสยองเกล้าได้ นี่แหละคือ ความมหัศจรรย์ อันเป็นความน่าทึ่งในธรรมวินัยนี้

พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน "ธชัคคสูตร" (คำว่า ธชัคคะ แปลว่า ยอดธง ) ปรารภสงครามระหว่างเทวดากับอสูร โดยเมื่อเหล่าเทวดาทั้งหลายเกิดความกลัว ความสะดุ้งหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นในการรบ ให้พึงแลดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทวดา หรือของเทวราชที่รองลงมา ความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวนั้นก็จะหายไปได้

ส่วนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเกิดความกลัวขึ้น ก็ให้ระลึกถึงพระองค์ หรือระลึกถึงพระธรรม หรือระลึกถึงพระสงฆ์ ให้เจริญพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ก็จะทำให้ความกลัวต่าง ๆ ความสะดุ้งหวาดเสียว หายไปได้

Time Index

[00:51] เริ่มปฏิบัติด้วยเจริญพุทธานุสสติ ระลึกนึกถึงพุทโธ

[15:16] ใต้ร่มโพธิบท : ระลึกนึกถึง 3 ยอดธง เมื่อมีความกลัวหรือความหวาดสะดุ้ง

[21:11] ธชัคคสูตร

[31:36] ความเป็นมาของการรบ

[38:22] เมื่อสะดุ้งด้วยกิเลส

[44:38] จะตอบโต้ด้วยดีได้ ต้องระลึกถึงสิ่งนี้

[50:78] ตัวอย่างการระลึกถึง

[57:01] สรุป


อ่าน "ธชัคคสูตรที่ ๓" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ฟัง "ระลึกถึงความเป็นภควา ผู้จำแนกแจกธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "มีพุทโธแล้ววิปัสสนา ไม่มัวเมา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562