“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็นสุข แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุข”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตา แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตา”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดา แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามารดา”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดา แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดา”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์ แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห้อเลือด แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห้อเลือด”

“เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ์ แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ์”

อัฏฐานบาลี  บาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ ๑.ปฐมวรรค หมวดที่ ๑

บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ หมายถึงผู้ที่เข้าสู่พระแสแห่งพระนิพพาน หรือพระอริยบุคคลอย่างตำ่ชั้นพระโสดาบัน ส่วนปุถุชนนั้น หมายถึงผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม  และสังขารไรๆ ก็คือ อะไรก็ตามที่มีความเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ จะเห็นว่าสังขารไรๆ มีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ส่วนปุถุชนจะเห็นสังขารไรๆโดยความเป็นนิจจัง สุขขัง อัตตา

บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นไปไม่ได้ที่จะทำอนันตริยกรรม 5 ได้ ส่วนปุถุชนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอนันตริยกรรม 5ได้ 

Time index

[09:40] โครงสร้างการอธิบายและสนทนาเรื่องในปฐมวรรค

[11:54] ความหมายของบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ

[14:15] ความหมายเกี่ยวกับปุถุชน

[16:42] อธิบายเกี่ยวกับความหมายของสังขารไรๆ

[22:44] เหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ

[37:00] อธิบายเปรียบเทียบโดยความเป็นอัตตากับอนัตตา

[49:00]  อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับอนันตริยกรรม5