ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอเรื่องของสัญชัยปริพาชก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 2 อัครสาวก คือพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอเป็นตอนจบ ผู้ฟังจะได้ทราบคำตอบว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าเราไม่ได้เห็นแก่หน้าแล้วให้ตำแหน่ง แต่มีเหตุปัจจัยอันเนื่องมาจากอะไร 

Time index

[01:10] เท้าความเดิมตอนที่แล้ว

[08:35] บุรพกรรมของบุรุษ 55 คน มียสกุลบุตรเป็นต้น

พระยสกุลบุตร และสหาย 54 คน ทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากและได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์ไว้ มีอยู่ชาติหนึ่งได้ร่วมช่วยกันเผาศพคนอนาถา (หญิงตายทั้งกลม) ซึ่งขณะเผาศพทุกคนก็ได้เกิดอสุภสัญญา เป็นเหตุให้ยสะกุลบุตรเห็นสตรีในเรือนของตนนอนหลับแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในป่าช้าซึ่งมีซากศพ ทำให้ท่านบรรลุธรรมคุณวิเศษ

[12:10] บุรพกรรมของชฎิล 3 พี่น้อง

ชฎิล 3 พี่น้อง ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนา ได้เคยร่วมทำบุญเลี้ยงพระพุทธเจ้า และถือศีล 10 และได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันต์ไว้ ซึ่งพระเจ้าพิมพิศาลก็ได้เกิดร่วมชาติกับชฎิล 3 พี่น้อง ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชีได้มีส่วนร่วมเบิกเสบียงจากเรือนคลังของพี่น้องทั้งสามถวายทานร่วมด้วย

[26:16] บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสอง

พระสารีบุตรเมื่อครั้งเกิดเป็น สรทมาณพ ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสี ได้เห็นพระนิสภเถระอัครสาวก แล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงตั้งความปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต และสรทได้ชักชวนสหายสิริวัฑฒกุฎุมพี หรือโมคคัลลานะ จึงได้ตั้งความปรารถนาเป็นอัครสาววด้วยเช่นกัน

[50:40] สองอัครสาวกทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา

สองอัครสาวกได้ทูลเล่าเรื่องแด่พระศาสดา ที่ได้ชวนให้สัญชัย ซึ่งเป็นอาจารย์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน แต่ถูกปฏิเสธ พระพุทธเจ้า จึงทรงตรัสว่าสญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่า ‘มีสาระ’ และสิ่งที่มีสาระว่า ‘ไม่มีสาระ’ เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฐิ. ส่วนสองอัครสาวกรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระ ละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสีย ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่านั้น เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต”


อ่าน “เรื่อง สญชัย” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1
ฟัง “คู่พระอัครมหาสาวก” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562