ได้นำ 2 พระสูตร ว่าด้วยเรื่องความสิ้นตัณหา ยกขึ้นมาให้ได้รับฟังกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน มหาตัณหาสังขยสูตร (สูตรใหญ่) ปรารภทิฏฐิของสาติภิกษุบุตรชาวประมง ที่กล่าวตู่พระพุทธองค์ มีความเห็นผิดไปว่า 'เรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า วิญญาณนี้ นั่นแลมิใช่อื่น ท่องเที่ยวไป แล่นไป' และ จูฬตัณหาสังขยสูตร (สูตรเล็ก) ปรารภท้าวสักกะที่มาเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลถามถึง ข้อปฏิบัติอย่างไร ที่จะทำให้สิ้นตัณหา ที่จะทำให้หลุดพ้นได้

จอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า ‘ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น’ ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่า ‘ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น’ ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมกำหนดรู้

ธรรมทั้งปวง ครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด พิจารณาเห็นความดับ และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งใน

เวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด พิจารณาเห็นความดับ และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่น ย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ

พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป…จูฬตัณหาสังขยสูตร (สูตรเล็ก)

Time index

[02:06] มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา (สูตรใหญ่) ทิฏฐิของสาติภิกษุ

[40:36] จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา (สูตรเล็ก) ปัญหาธรรมของท้าวสักกะ


อ่าน "มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา (สูตรใหญ่) ทิฏฐิของสาติภิกษุ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นตัณหา (สูตรเล็ก) ปัญหาธรรมของท้าวสักกะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ-มหาตัณหาสังขยสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "ความสิ้นไปแห่งตัณหากองใหญ่" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "ความยึดถือ ปริยัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนงูพิษ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "จูฬตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วย ธรรมอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งตัณหา" (พระสูตรและคำอธิบาย) ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ฟัง "จิต&ปฏิจจสมุปบาท - ตอนที่ 2"  ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "วิธีทำจิตให้หลุดพ้น"  ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560