“วิญญาณมาก่อนเลย สุขไปตาม ทุกข์ไปตาม อันนี้เราเป็นมาตลอดช้านานแล้ว จึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้ได้ ในที่นี้เราจะดำเนินชีวิตไปตามทางใหม่ไม่ใช่ทางเดิม ทางเดิมที่ไปตามสุขตามทุกข์ตามการรับรู้ ขึ้นลงเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราชอบไม่ชอบ นั่นคือทางเดิม ให้จิตของเรามาทางใหม่ ทางใหม่เริ่มต้นที่การระลึกได้ นั่นคือ สติ”

Time index

[01:08] เข้าใจทำโดยการดำรงสติไว้เฉพาะหน้า

[02:22] สติต่างจากวิญญาณ สติคือการระลึกได้ วิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้ ต้องแยกแยะให้ถูก เข้าใจให้ถูกถึงการเกิดขึ้นทั้งของสติและวิญญาณ

[10:51] สัตว์6ชนิดผูกไว้ด้วยเชือก และเสวียนรองหม้อ

[15:28] จิตไปเสวยอารมณ์ตามสิ่งที่มากระทบ เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสิ่งไปรับรู้มา จึงต้องมีการป้องกันจิต เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือ สติปัฏฐาน4 หนทางอันเอก

[19:18] สติฝึกได้ ในที่นี้เน้นให้ระลึกมาในคุณของพุทโธ แทนที่จะให้จิตไปตามการรับรู้ต่างๆก็ให้มาระลึกถึงพุทธานุสติ(หรืออนุสติ10 อันใดอันหนึ่ง)ก็จะเกิดสติขึ้นทันที

[26:06] รับรู้แล้ว มีสติตั้งไว้ ไม่ตามไป เหมือนสัตว์ที่ผูกกับเสาไว้ดีแล้ว เชือกตึงแต่ไม่ขาดเสาไม่ล้ม ระลึกถึงพุทโธนี้คือสติ เป็นฐานรองจิต เหมือนเสวียนของหม้อ

[32:08] อุปสรรคที่จะทำให้เราลืมนึกถึงพุทโธ

[36:32] ใส่พลังให้จิตให้ถูกทาง แล้วนำมาให้เกิดประโยชน์กับตน ถ้าตั้งจิตไว้ในมรรค มรรคจะมีพลัง นำสู่วิมุตติ ถึงนิพพานได้

[38:21] ฌานและสมาธิล้วนเริ่มจากสติ

[43:24] มีสมาธิแล้วให้ใคร่ครวญด้วยปัญญาว่า ทุกสิ่งล้วนมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น เป็นอนัตตา ไม่ควรยึดถือ แยกแยะให้ถูก จิตจะเป็นอิสระสู่วิมุตได้


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

อ่าน "ยวกลาปิสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (สัตว์ 6 ชนิด)

ฟัง "รู้ชัดด้วยปัญญา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "สติรักษาจิตพาถึงวิมุตติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟัง "มหาสติปัฏฐานสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562