“ สุภาพสตรีผู้มีปัญญาย่อมไม่ดูหมิ่นสามี ขยันหมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำ แสดงความหึงหวง และบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามี เป็นผู้ไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามหาปกายิกา ”

นากาติยานี อุบาสิกาผู้เลิศด้านเลื่อมใสแน่นแฟ้น

นางได้ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ชาติล่าสุดนี้เป็นสหายกับนางกาฬีที่เป็นมารดาของพระโสณกุฏิกัณณเถระ ภิกษุผูเลิศด้านมีวาจาไพเราะ นางได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระโสณะที่ได้แสดงธรรมตอนเที่ยงคืนภายในพระนคร ขณะนั้นมีโจร 900 คน ขุดอุโมงค์เข้าไปลักทรัพย์สิ่งของในบ้านของนาง นางได้ใช้ให้นางทาสีไปเอาประทีปน้ำมันจากบ้านมาจุดให้สว่างขณะฟังธรรม ไปพบพวกโจรออกจากอุโมงค์จึงได้แจ้งให้นางกาติยานี นางบอกไม่ให้นางรบกวนขณะฟังธรรมซึ่งหาฟังได้ยาก ทรัพย์สินโจรเอาไปได้แค่เพียงสิ่งที่โจรพบเท่านั้น เมื่อฟังธรรมจบนางก็ได้บรรลุโสดาบัน ฝ่ายหัวหน้าโจรที่คอยเฝ้าสังเกตุการณ์ทราบดังนั้นก็สำนึกถึงความผิดจึงได้กล่าวขอโทษและคืนทรัพย์ให้แก่นาง ขอให้นางพาไปบวช นางพาพวกโจรไปบวชในสำนักของพระโสณกุฏิคัณณเถระ ไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์หมดทุกรูป  พระพุทธเจ้ามองเห็นความปรารถนาในอดีตและความตั้งใจในการฟังธรรมในปัจจุบัน เป็นความตั้งใจที่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไม่ให้นางฟังธรรมได้ แม้ว่านางต้องสูญเสียทรัพย์ไปก็ไม่เป็นไรถ้าได้ฟังธรรมอันหาฟังได้ยาก จึงยกย่องนางว่าเป็นเอตทัคคะด้านความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้น

นางนกุลมาตา อุบาสิกาผู้เลิศด้านกล่าวคำคุ้นเคย

ได้ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ชาติล่าสุดเกิดในแคว้นภัคคะเมื่อถึงวัยอันควรได้แต่งงานกับนกุลบิดา ครั้งที่พระพุทธเสด็จมา นกุลบิดาและนกุลมาตาพบพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกก็นึกรักพระพุทธเจ้าประดุจบุตรจริง ๆ ของตน พระพุทธเจ้าทราบแล้วได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังทั้งคู่ก็บรรลุโสดาบัน ด้วยนางกุลมาตาเป็นภรรยาที่ดีของสามี พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรม 8 ของสตรีเพื่อความเป็นสหายกับเทวดา และได้ยกย่องนางนกุลมาตาว่าเป็นอุบาสิกาผู้เลิศด้านกล่าวคำคุ้นเคย คือคุ้นเคยกับสามีและพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อดีตชาติ

นางกาฬีกุรรฆริกา อุบาสิกาผู้เลิศด้านเลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังตาม ๆ กันมา

นางกาฬีกุรรฆริกา เป็นมารดาของพระโสณกุฏิกัณณเถระ เกิดในเมืองราชคฤห์ เมื่อเจริญวัยแล้วได้มีสามีอยู่ในกรุงกุรรฆรนคร ต่อมานางได้ตั้งครรภ์ จนเมื่อครบกำหนดจะคลอดแล้วจึงกลับไปยังเรือนบิดามารดาของตนที่กรุงราชคฤห์ ในเวลาเที่ยงคืนของคืนหนึ่ง นางกาฬีได้ยินเสียงของพวกสาตาคิรยักษ์และเหมวตยักษ์ ซึ่งยืนอยู่ในอากาศเหนือปราสาทของตน กล่าวพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วเกิดความเลื่อมใสที่ได้ยินเสียงสรรเสริญพระคุณของพระรัตนตรัยนั้น จนได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล โดยที่ยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเลย และต่อมานางได้คลอดบุตรโดยสวัสดีพระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้ เมื่อทรงสถาปนาบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ทรงสถาปนาแต่งตั้งนางกาฬีอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา คือ เลื่อมใสโดยฟังตามคนอื่นหรือตามกันมา

Time index

[04:40] เรื่องราวของนางกาติยานีอุบาสิกา

[05:50] พระโสณกุฏิกัณณเถระผู้เลิศด้านมีวาจาไพเราะ

[09:58] โจร 900 คนขุดอุโมงค์เพื่อลักทรัพย์

[14:00] เมื่อหัวหน้าโจรสำนึกผิด

[19:14] เรื่องราวของนางกาฬีกุรรฆริกา

[23:40] สาตาคิริยักษ์ผู้ได้ร่วมฟังธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร

[30:40] นางกาฬีบรรลุโสดาบันเพียงได้ยินบทสนทนาของยักษ์

[38:55] พระโสณะขอให้มีการบวชได้ด้วยภิกษุเพียง 5 รูป

[42:05] นกุลมาตาผู้เลิศด้านกล่าวคำคุ้นเคย

[45:12] คุณธรรมที่เป็นเหตุให้สามีภรรยาอยู่คู่กันทุกชาติ

[51:22] ธรรม 8 ประการที่ทำให้สตรีถึงความเป็นสหายกับเทวดามนาปกายิกา