นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโมคคัลลานะ อสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก และพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา อสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้านปัญญา มีความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร และเกี่ยวข้องกับสัญชัยปริพาชกอย่างไร นอกจากนี้ได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของพระอัญญาโกณฑัญญะ และพระยสกุลบุตร เหตุใดท่านทั้งสองจึงไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครสาวก โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ตอน

Time index

[05:13] ธรรมบทแปล เรื่อง สญชัย ภาคที่ 1 เรื่องที่ 8

[28:10] พระอัสสชิแสดงธรรม

อุปปติสสะหรือพระสารีบุตร ได้พบพระอัสสชิและเกิดความเลื่อมใส จึงขอให้แสดงธรรมให้ฟัง ซึ่งธรรมที่พระอัสสชิแสดงคือหัวใจพระศาสนา มีใจความดังนี้ “ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้.” หลังฟังธรรมเทศนาจบอุปปติสสะได้บรรลุโสดาบัน

[36:08] สองสหายสำเร็จพระโสดาบัน

หลังจากอุปปติสสะได้บรรลุโสดาบันแล้ว จึงไปบอกธรรมที่ได้รับฟังมาแก่เพื่อนสนิทชื่อโกลิตะ หรือพระโมคัลลานะ หลังฟังจบโกลิตะก็ได้บรรลุโสดาบันเช่นกัน 

[48:22] บุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ

พระอัญญาโกณฑัญญะ ในอดีตชาติได้ตั้งความปรารถนาให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนสาวกทั้งหลาย โดยมิได้ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอัครสาวก

[54:32] บุรพกรรมของชน 55 คนมียสกุลบุตรเป็นต้น

กลุ่มพระยสกุลบุตร 55 คน ได้ตั้งความปรารถนาพระอรหันต์ โดยช่วยกันทำบุญด้วยการเผาศพหญิงตายทั้งกลม ซึ่งขณะเผาศพก็ได้พิจารณาศพที่ถูกเผา ได้อสุภสัญญา


อ่าน “เรื่อง สญชัย” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ 1