"มหาสติปัฏฐานสูตร"(สูตรใหญ่) เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าด้วยเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน (ฐานที่ตั้งแห่งสติ) โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ภาคอุทเทส เป็นการนำเสนอภาพรวมของมหาสติปัฏฐาน 4 , ภาคนิเทศ มีเนื้อหาจำแนกแจกแจงอธิบายรายละเอียดถึงวิธีการนำสติปัฏฐาน 4 ไปปฏิบัติทั้งในส่วนของฐานกาย เวทนา จิต และธรรม และภาคอานิสงส์ เป็นบทสรุปที่ยืนยันถึงผลแห่งการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 4 ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม และเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน

เป็นเรื่องที่เมื่อได้ฟังแล้ว พิจารณาใคร่ครวญจดจ่อลงไป จะเห็นว่าแม้แต่ในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม เช่น นิวรณ์เครื่องกางกั้น เครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ หรือแม้แต่ตัณหา ท่านได้กำหนดบทพยัญชนะไว้อย่างรัดกุมมาก ที่เมื่อเราฟังไปจนถึงจุดนั้น ๆ ให้เพ่งดูดี ๆ ว่าตรงไหนมันเกิด ตรงไหนมันดับ รู้เหตุเกิดแล้วจะให้ดับได้อย่างไร ตั้งใจฟังให้ดีแล้ว นี้จะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียว

Time index

[02:01] เกริ่นนำในเรื่องของ "ฐานที่ตั้งแห่งสติ"

[03:23] มหาสติปัฏฐานสูตร (สูตรใหญ่) ทีฆนิกาย ข้อที่ 372

[05:40] กายานุปัสสนา | พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ หมวดลมหายใจเข้าออก

[08:36] พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ หมวดอิริยาบถ | หมวดสัมปชัญญะ | หมวดมนสิการสิ่งปฏิกูล

[13:31] พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ หมวดมนสิการธาตุ | หมวดป่าช้า 9

[19:19] เวทนานุปัสสนา | พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่

[22:12] จิตตานุปัสสนา | พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่

[25:15] ธัมมานุปัสสนา | พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ หมวดนิวรณ์

[31:37] พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ หมวดขันธ์

[34:02] พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ หมวดอายตนะ

[37:13] พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ หมวดโพชฌงค์

[43:19] พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ หมวดสัจจะ (อริยสัจ)

[55:41] สรุป อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4 ประการ


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร | การเจริญสติปัฏฐาน (สูตรใหญ่)" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง "อริยสัจ 4 ที่แสดงในสติปัฏฐาน 4" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562