พระพุทธเจ้าท่านกำหนดมาตรฐานในการเปรียบเทียบการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้เอาไว้ในเรื่องของสงฆ์คือหมู่ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าการที่เราจะมี “Benchmark”มีมาตรฐาน มีประมาณในการที่เราจะกะคาดคะเนว่า การปฏิบัติของเรา ที่เราจะปฏิบัติให้มันดีให้มันชอบให้มันเลิศให้มันสูงให้มันตรงเยี่ยมเลย เอาระดับไหนเมื่อเราจะมีการปรารถนามีการอ้อนวอนให้ได้สมความปรารถนาสมประสงค์นี้ ให้เอาตรงนี้ตรงบุคคลเหล่านี้ ตามสถานะของตน ๆ ในการที่ให้ถึงระดับของท่านอย่างนั้น เราศึกษาประวัติของเหล่าสาวกเหล่านี้ เอามาไว้เป็นมาตรฐาน เอามาไว้เป็นตราชู เอามาไว้เป็น Benchmarkเอาไว้เป็นคู่เปรียบในการที่จะปฏิบัติของเราให้ดีเป็น “สุปฏิปันโน” ให้มันชอบเป็น “อุชุปฏิปันโน” ให้มันถูกทางคือเป็น “ญายปฏิปันโน” และให้มันสมควรคือ “สามีจิปฏิปันโน”

ฝากไว้ในหัวข้อของมาตรฐานของการอ้อนวอน ในเรื่องที่เราจะพัฒนาปรับปรุงตัวเราให้เป็นแบบไหน เวลาไปวัดขอพรอธิษฐาน ขอให้เรามีปัญญา มีศีล มีสมาธิ มีวิมุตติ มีวิมุตติญาณทัศนะเหล่านี้ ให้มันไปในระดับของเหล่าสาวกที่เป็นเลิศในหมวดหมู่นั้น ๆ จะเป็นการดีมากเลย ตั้งความปรารถนาไว้ ตั้งจิตเอาไว้ ขอพรเอาไว้ มันจะเป็นการดี

Time Index

[00:58] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญ “สังฆานุสสติ”

[14:58]การปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเป็นสมาธิเป็นอามณ์อันเดียวเพราะจะช่วยให้ฟังหัวข้อแม่บทต่าง ๆ นั้น ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเป็นสัมมาทิฏฐิได้และ รักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวัน

[16:38] เริ่มหัวข้อเรื่อง มาตรฐานในทางการปฏิบัติในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ให้ว่า การที่เราจะมี “Benchmark ”มีมาตรฐาน มีประมาณในการที่เราจะกะ คาดคะเนว่า การปฏิบัติของเราที่เราจะปฏิบัติให้มันดีเยี่ยมเอาระดับไหน

[18:26] พระสูตร การปรารถนาที่สมควรมาในจตุกนิบาติ ข้อที่ 176

[21:57] หัวข้อของบุคคล 4 คู่ 8 คน ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อย่างละคู่

[26:24] มาตรฐานการอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยชอบ คือ ศรัทธาที่ทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง

[35:10] แต่ละคน ๆ ในที่นี้จะอธิบายแบบปฏิโลม

[35:38] นางอุตตราเป็นผู้ยินดีในฌาณ

[42:07] นางขุชชุตรา มีความเป็นพหูสูตร คือ ทรงจำธรรมได้มากและกล่าวธรรมบอกสอนคนอื่นได้

[47:05] หัตถกอุบาสกเป็นผู้ที่สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4

[49:11] จิตตคหบดีเป็นธรรมกถึกคือ เป็นผู้ที่ทรงจำธรรมได้

[49:56] อุบลวรรณาภิกษุณีผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านฤทธิ์ และ อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ

[51:04] เขมาภิกษุณีผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านปัญญา

[52:57] พระมหาโมคคัลลานะ ผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านฤทธิ์ และอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ

[53:36] พระสารีบุตรผู้ที่มีความเป็นเลิศในทางด้านปัญญา

[54:26] สรุป


อ่าน “สัญเจตนิยวรรคที่ ๓” ข้อ ๑๗๖ พระไตรปิฎกเล่มที่๒๑. พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฏก ตอนที่ 9 พระสารีบุตร “ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 10 พระมหาโมคคัลลานะ “ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 34 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี และพระอุบลวรรณาเถรี  “ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ซีซัน 2 ตอนที่ 3 จิตตคหบดี ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ซีซัน 2 ตอนที่ 4หัตถกอาฬวกอุบาสก,พระเจ้ามหานามะ “ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ซีซั่น 2 ตอนที่ 8 นางขุชชุตตรา พระนางสามาวดี“ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ซีซั่น 2 ตอนที่ 9 นางอุตตรานันทมาตา พระนางสุปปวาสา นางสุปปิยา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562