จะบ่มจิตเดินตามมรรคต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้บ่มจิตใจให้สุกงอม บ่มมรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีพันธุ์องุ่นพันธุ์อ้อยพันธุ์ข้าวสาลีดีแล้วเอามาปลูกดูเอามาทำดูจะให้เกิดเป็นผลที่สุกงอมขึ้นมาได้ บ่มมรรคให้ออกมาเป็นผลมันมีขั้นตอนอยู่

ไล่มาตามลำดับมีมิตรดีสหายดีจะทำให้เรามีศีลตั้งอยู่ในศีลได้จิตใจน้อมมาในทางที่จะฟังธรรมมากกว่าฟังเพลงฟังเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสมากกว่าฟังเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนั่นเป็นการปรารภความเพียรมี ณ จุดนั้นถึงจุดหนึ่งจะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจ ทำตามสิ่งที่ถูกต้องตามวิญญูชน นั่นคือสมาธิ นั่นคือมีปัญญา

Time Index

[01:14] สำรวจ เงื่อนปมประเด็นปัญหาในชีวิตประจำวัน นำธรรมะสอดแทรก ปรับสมดุลของชีวิต ให้ความทุกข์ลดลง ความสุขมากขึ้นได้ไหม

[05:55]  ครองเรือน ดำรงตนเป็นคฤหัสถ์/ฆราวาส ต้องการบรรลุธรรม

[10:56] บรรลุธรรมในขั้นสูงขึ้น อนาคามี อรหันต์ จะต้องทำอย่างไร

[11:23] 1. รูปแบบการดำเนินชีวิต แบ่งโดยกามหรือหลีกออกจากกาม (โสดาบัน-สกทาคามี/ อนาคามี-อรหันต์)

[15:27] 2. ศีลในข้อพรหมจรรย์ ชัดเจน ยืดหยุ่น

[23:30] 2.2 ศีลพรหมจรรย์ ข้ออื่น ๆ ตึง หย่อน ตามกิจการงานที่มากในความเป็นคฤหัสถ์ เช่น เรื่องเมถุนธรรม การแต่งหน้า และการกินข้าวเย็น เป็นต้น

[34:02] 3. เพิ่มปัญญา บ่ม ผลให้สุก ด้วยธรรม 5 อย่าง: มีมิตรดี, ตัวเรามีศีลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์, ฟังธรรมอยู่เสมอ ๆ มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอ และมีปัญญาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่าง ๆ

[50:38] การบรรลุธรรม เมื่อเหมาะสม บ่มจิตบ่มใจให้สุกงอม เหมือนแม่ไก่กกไข่ เหมือนบ่มผลไม้

[53:24] ในธรรมะวินัยนี้ เส้นทางมีอยู่ ไม่ทางศีล ก็ทางสมาธิ ทางปัญญา เมตตา กรุณา ความเพียร  ความสันโดษ ไปได้หมดทุกทาง ให้มั่นใจสบายใจ ไปเลยตามทางนี้ไป ปฏิบัติเดินตามทางอนาคามิมรรคอรหัตตมรรค เราหาทางออกกันดีกว่า ไม่เป็นภัยกับใคร ๆ แม้ที่ไหน ๆ มีแต่จะดีได้กันกับทุกคน เมื่อปฏิบัติแล้ว จะทำให้เราคลายปมออกคลี่ออก ตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วย คนอื่นที่เกี่ยวข้องแวดล้อมเรา ก็ได้ประโยชน์ด้วย นี่คือลักษณะของธรรมะที่ไม่เป็นไปด้วยอาชญาไม่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสตรา


ฟัง “เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562