“พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ  พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้  พึงชนะคนเหลวไหลด้วยคำจริง”

    “ทุกข์อันไม่ยินดี ย่อมครอบงำคนผู้ไม่ประมาทโดยความเป็นของน่ายินดี ทุกข์อันไม่น่ารัก ย่อมครอบงำคนผู้ประมาท โดยความเป็นของน่ารัก ทุกข์ย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยความสุข” 

นางอุตตรานันทมาตา  อุบาสิกาผู้เลิศด้านยินดีในฌาน

ได้ความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ. ในชาติล่าสุดได้เกิดเป็นลูกสาวของนายบุณณะซึ่งเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ นายบุณณะได้กลับกลายเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากเพราะผลานุภาพที่ได้ทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสารีบุตรซึ่งพึ่งออกจากนิโรธสมาบัติ ต่อมานางอุตตราได้ไปเป็นสะใภ้ในเรือนของสุมนเศรษฐี ไม่สามารถไปทำบุญฟังธรรมได้ต้องอยู่ปรนนิบัติสามี จึงได้จ้างโสเภณีชื่อนางสิริมามาปรนนิบัติแทนตนเพื่อจะได้ไปทำบุญทำทานและฟังธรรม นางสิริมาคิดหึงหวงจึงคิดทำร้ายนางอุตตราโดยการใช้เนยใสร้อนเดือดพล่าน แต่ด้วยอำนาจความเมตตาที่นางแผ่ไปให้นางสิริมา เนยร้อนจึงไม่สามารถทำอันตรายนางอุตตราได้. นางสิริมาได้สำนึกผิดได้ขอโทษนางอุตตราและขอพระพุทธเจ้าอดโทษให้ด้วย. พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ นางสิริมา สุมนเศรษฐี ภรรยา สามีนางอุตตรา และบริวารก็บรรลุโสดาบัน ส่วนนางอุตตราบรรลุสกทาคามิผลตายไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   พระพุทธเจ้าได้ยกย่องนางอุตตราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านยินดีในฌาน  นางมีฌานพร้อมที่จะเข้าออกได้ทันที ที่เด่นชัดคือตอนแผ่เมตตาให้นางสิริมา

 

พระนางสุปปวาสา โกสิยธิดา อุบาสิกาผู้เลิศด้านถวายโภชนะรสประณีต

ได้ความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติล่าสุดได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ เมื่อถึงวัยอันควรก็ได้อภิเษกสมรสกับศากยกุมารคนหนึ่ง เมื่อมีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็บรรลุโสดาบัน ไม่นานพระนางก็ตั้งครรภ์นางตั้งครรภ์ถึง 7 ปี 7 วัน ทำให้พระนางทุกข์ทรมาน อยู่ได้ด้วยการตรึกถึงธรรม 3 อย่าง(สัมมาวิตก) เมื่อพระสวามีของพระนางนำคำกล่าวของนางไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ด้วยพุทธานุภาพจึงคลอดได้ทันที พระกุมารเป็นผู้ฉลาดเกิดมาวันแรกก็สามารถพูดคุยกับพระสารีบุตรได้ต่อมาคือพระสีวลีเถระ พระนางได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางถวายโภชนะอันปราณีต เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวของบริโภคหรือเภสัชอันสมควรแก่พระพุทธเจ้า ไม่มีสตรีอื่นพึงจัดแจงไว้นั้น พระนางสุปปาวาสาใช้ปัญญาบริหารจัดแจงน้อมเข้าไปถวายด้วยความเคารพ ในทุกวันพระนางจะถวายสังฆภัตและปาฏิบุคลิกภัต 800 ที่

นางสุปปิยาอุบาสิกา อุบาสิกาผู้เลิศด้านอุปัฏฐากภิกษุไข้

ได้ความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติล่าสุดได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็บรรลุโสดาบัน วันหนึ่งไปกับสามีเพื่อฟังธรรมได้เดินชมวิหารพบเห็นภิกษุเป็นไข้รูปหนึ่ง จึงถามความต้องการของภิกษุได้ความว่าต้องฉันน้ำที่ปรุงด้วยรสเนื้อ นางรับจะหามาถวายแต่ไม่มีเนื้อที่ต้องการได้จึงเฉือนเนื้อขาของตนเองต้มปรุงเอาน้ำดังกล่าวไปถวายภิกษุ พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่บ้าน นางต้องได้รับความลำบากที่จะไปพบ ด้วยพุทธานุภาพเนื้อที่ขาก็งอกออกมาสมบูรณ์ดังเดิม พระพุทธองค์ทรงสอบถามภิกษุเรื่องการฉันโดยไม่ได้พิจารณา จึงตำหนิพร้อมทั้งห้ามฉันเนื้อ 10 อย่าง. พระพุทธองค์ได้ทรงสถาปนานางสุปปิยาว่าเป็นเอตทัคคะด้านอุปัฏฐากภิกษุไข้

Time index

[05:50] เรื่องราวของนางอุตตรา 

[11:00] นายบุณณะและภรรยาถวายภ้ตพระสารีบุตร

[17:05] สุมนเศรษฐีผู้นับถือเดียรถีย์

[26:10] เรื่องราวพระนางสุปปวาสา

[34:50] ข้อเสนอ 3 ข้อของเศรษฐีอุปัฏฐาก

[41:30] บุพพกรรมของพระนางสุปปวาสาและพระโอรส

[46:00] เรื่องราวของนางสุปปิยา

[52:45] ข้อสังเกตจากเรื่องราวของนางสุปปิยา