เศรษฐีขี้เหนียว คนแรกคือโตเทยยพราหมณ์ หลังตายไปด้วยความโลภในทรัพย์จึงได้รับวิบากกรรมไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนเอง และคนที่สอง อานนทเศรษฐี ได้รับวิบากกรรมหลังตายไปเกิดเป็นคนขอทานที่รูปร่างอัปลักษณ์  จากเรื่องราวทั้ง 2 พระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยเหลือ และทรงเมตตาแสดงธรรมอะไร อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสุภสูตร อย่างไร

   นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องของอิลลีสเศรษฐีมาประกอบเพิ่มเติม เรื่องราวมีความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรสามารถรับฟังได้จากตอนที่นำเสนอนี้

Time index

[03:08] สุนัขโตเทยยพราหมณ์

โตเทยยพราหมณ์เศรษฐีขี้เหนียวผู้กลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตน พระพุทธเจ้าได้ทรงทำให้สุภมาณพ ซึ่งเป็นบุตรของโตเทยยพราหมณ์ทราบว่าพ่อของตนคือสุนัขที่เลี้ยงไว้ จึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่มาของสุภสูตร

[15:55] อานนทเศรษฐี 

เศรษฐีขี้เหนียวผู้กลับชาติมาเกิดเป็นขอทาน

[25:39] ธรรมบทแปล เรื่อง อานนทเศรษฐี ภาคที่ 3 เรื่องที่ 47

[40:20] ความเป็นมาของ สุภสูตร ทีฑนิกาย

[48:56] นิทานชาดก เรื่อง ว่าด้วย คนมีรูปร่างเหมือนกัน 

เศรษฐีขี้เหนียว ถูกท้าวสักกะสั่งสอนให้รู้ผลแห่งกรรม ภายหลังจึงละความตระหนี่ หลังตายไปจึงไปเกิดบนสวรรค์


อ่าน “เรื่อง อานนทเศรษฐี” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ 5
อ่าน “สุภสูตร” อรรถกถา ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
อ่าน “อิลลีสชาดก ว่าด้วย คนมีรูปร่างเหมือนกัน” อรรถกถา

ฟัง “สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฟัง “สุภสูตร อริยขันธ์ 3” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฟัง “จูฬทุกขักขันธสูตรและสูตรอื่น” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562