สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอ "สุภสูตร" ที่ว่าด้วยเรื่องของอริยขันธ์ 3 ซึ่งปรารภเรื่องของสุภมานพบุตรของโตเทยยพราหมณ์ แห่งเมืองสาววัตถี ซึ่งสุภมานพนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดในหลายวาระ จึงจะได้นำเสนอเรื่องราวเพิ่มเติมในส่วนของพระสูตรไว้ในช่วงคลังพระสูตรนี้ และในส่วนของอรรถกถาสุภสูตรไว้ในช่วงนิทานพรรณนา

ในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่มาในมัชฌิมนิกาย พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดสุภมานพ ที่ได้มาเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลถามปัญหาที่ว่า คฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ บรรพชิตไม่เป็น ผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ ในเรื่องนี้ ท่านพระโคดมตรัสว่าอย่างไร?

พระพุทธองค์ทรงแสดงแยกแยะแจกแจงให้เห็นถึงความเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบ ในเรื่องของ ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต, บัญญัติธรรม 5 ประการ (ที่พวกพราหมณ์บัญญัติเปรียบเทียบกับคำสอนในธรรมวินัยนี้) และทางเพื่อความเป็นสหายของพรหม ซึ่งในที่นี้เรายังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาในบอกสอนของพระพุทธองค์อีกด้วย

Time index

[02:00] เท้าความสุภสูตร

[06:06] สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ มัชฌิมนิกาย

[08:15] ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต

[15:38] ธรรม 5 ประการของพวกพราหมณ์

[25:35] แยกแยะเรื่องพราหมณ์ จริง / ปลอม

[27:46] ไม่จริง คือ ยังมี นิวรณ์ / กาม

[31:47] จริง คือ ปีติในสมาธิ

[35:34] หักล้าง (Debunk) ธรรม 5 ประการของพราหมณ์ บัญญัติใหม่ใน อริยวินัยนี้        

[40:02] ทางสู่พรหมโลก        

[46:20] ถึงความเลื่อมใสแล้ว    

[50:23] สรุปเนื้อหาพระสูตร


อ่าน "สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "สุภสูตร อริยขันธ์ 3" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฟัง "ธรรมะ 5 ประการที่ไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561