ศาสนาคำสอนจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสรุปไว้ในที่นี้คือ

1.เหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในคำสอนนี้ต้องเป็นคนว่าง่าย ประกอบด้วยเหตุให้เป็นคนว่าง่าย หมายถึง ทำตามคำสอนสอนอย่างไร ทำตามนั้น ไม่ให้บิดเบี้ยว ผิดเพี้ยน แถ เลี่ยงบาลี หรือ มีคนตักเตือนแล้ว ก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น

2.จะต้องเป็นผู้ที่ รับฟัง รักษาธรรมวินัยให้ถูกต้อง ตามบทพยัญชนะ ถ้าเรารับฟังรักษา เข้าใจ ท่องได้ ไม่เลอะเลือน รับถือ เข้าใจ ให้มันถูกนี้ จะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน

ธรรมในที่นี้ พระพุทธเจ้าท่านทิ้งเป็นมรดกไว้ให้แล้ว เรารักษาปฏิบัติทำให้ดีนั่นจะเป็นความรุ่งเรือง เป็นความดีงาม เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่ใช่แก่มนุษย์เท่านั้น ยังแก่เทวดาทั้งหลายด้วยไม่ใช่แก่กลุ่มเดียวนี้เท่านั้น ยังกับกลุ่มอื่นๆทั้งหลายด้วย

Time Index

[00:45]เริ่มด้วยการนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบ ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[15:36]การที่เราจะทำความเข้าใจในธรรมได้ จิตต้องเป็นสมาธิ

[17:47] ช่วงใต้ร่มโพธิบท "การข่มขี่โดยธรรม" โดยยกตัวอย่างท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะข่มขี่ปรัปวาทอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้

[25:54]ว่าด้วย ทิฏฐิสูตร มาใน อังคุตรนิกาย

[35:30]ปรัปวาทที่เกิดขึ้น และความยึดถือในทิฏฐินั้น

[40:39] วิธีข่มขี่ปรัปวาท

[44:07] แทรกเรื่องการปฏิบัติ การเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง

[52:13] ด้วยมรรค 8 ด้วยรู้ยิ่ง มีเหตุผล อัศจรรย์

[56:56] สรุป


อ่าน “ทิฏฐิสูตร” พระไตรปิฏกเล่มที่ 24 พระสุตตันตปิฏก เล่มที 16 อังคุตรนิกาย ทสก - เอกาทสกนิบาต

ฟัง "มรรค 8 ที่พึ่งอันเกษม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561