“ ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประมาทแล้ว คนเหล่านั้นแม้อยู่ถึงร้อยปีก็ชื่อว่าตายโดยแท้ คนเหล่าใดไม่ประมาท คนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่. 

เพราะฉะนั้น พระนางมาคัณฑิยา จะเป็นอยู่ก็ตามจะตายแล้วก็ตามก็ชื่อว่าตายแล้วทีเดียว. ส่วนหญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุข แม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเทียว เพราะว่าผู้ไม่ประมาทชื่อว่าผู้ไม่ตาย ”

นางขุชชุตตรา อุบาสิกาผู้เลิศด้านพหูสูต

นางได้ความปรารถนาความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ชาติล่าสุดนี้เกิดเป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดี นางมีร่างกายค่อม  ด้วยบุพกรรมในอดีตชาติได้เคยใช้ให้สามเณรีรูปหนึ่งรับใช้ตน และเหตุทำท่าล้อเลียนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างค่อม และด้วยบุพกรรมที่เคยถวายกำไลข้อมือให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าใช้รองก้นบาตรจึงมีปัญญามาก. นางมีหน้าที่จัดหาดอกไม้ไว้ในพระตำหนักได้ทำการยักยอกเงินซื้อดอกไม้ไว้ทุกวัน เมื่อได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ฟังแล้วเข้าใจ จดจำไว้ได้มาก ฟังไปจนกระทั่งบรรลุโสดาบัน จึงไม่คิดที่จะยักยอกเงินไว้และไม่พูดเท็จ ยอมเปิดเผยความผิดของตน พระนางสามาวดีทราบเรื่องจึงให้นางขุชชุตตราแสดงธรรมให้ตนและบริวารทั้ง 500 คนฟัง จนได้บรรลุโสดาบันทุกคนเช่นกัน นางจึงถูกยกฐานะให้เป็นอาจารย์คอยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดงให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟัง.  ไม่นานนักนางขุชชุตตราก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฏก ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นธรรมกถึก(เลิศในการแสดงธรรม) 

พระนางสามาวดี อุบาสิกาผู้เลิศทางเมตตาวิหารี

พระนางได้ความปรารถนาความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเช่นกัน ชาติล่าสุดนี้ได้เกิดเป็นบุตรีของภัททวดียเศรษฐี เมืองภัททวดี ต่อมาเมื่อเกิดโรคภัย พ่อแม่จึงได้พาหนีไปพึ่งพาอาศัยโฆสกเศรษฐีเมืองโกสัมพี พ่อแม่ได้ตายไประหว่าง ส่วนนางได้เป็นลูกบุญธรรมของโฆสกเศรษฐี เมื่อพระเจ้าอุเทนมาพบเข้าจึงได้นำนางไปเป็นอัครมเหสีพร้อมบริวาร500คน  พระเจ้าอุเทนมีมเหสีอีกสองคนคือ นางวาสุลทัตตา ธิดาของพระเจ้าจัณฑปโชตแห่งเมืองอุชเชนี และนางมาคัณฑิยาผู้ที่ได้ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าไว้  ด้วยพระนางสามาวดีเป็นโสดาบัน จึงทำให้พระนางมาคัณฑิยาพลอยเกลียดพระนางสามาวดีไปด้วย นอกจากจะทำกรรมหนักโดยจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าแล้วยังหาความใส่พระนางสามาวดี คือ ใส่ความว่านอกใจพระเจ้าอุเทน ความเรื่องไก่ เรื่องหลอกเอางูพิษใส่ไว้ในพิณหัสดีกันต์ จนพระเจ้าอุเทนโกรธถึงกับใช้ธนูยิงพระนางสามาวดีพร้อมบริวาร ด้วยเมตตาวิหารธรรมของพระนางจึงไม่ได้รับอันตราย พระเจ้าอุเทนรู้ความจริงว่าตนผิดจึงขอโทษพระนางและขอถึงสรณะ อนุญาตให้มีการทำบุญถวายทานและฟังธรรมอยู่เป็นนิตย์ ต่อมาพระนางมาคัณฑิยาวางแผนเผาปราสาท พระนางสามาวดีกับบริวารตาย ส่วนพระนางมาคัณฑิยาก็ถูกพระเจ้าอุเทนลงโทษให้ตายตกไปเช่นกัน

Time index

[05:35] ลักษณะของนางขุชชุตตรา

[10:00] ฟังธรรมจนได้บรรลุโสดาบัน

[14:53] บุพกรรมของนางขุชชุตตรา

[17:23] คุณสมบัติของผู้เป็นธรรมกถึก

[19:00] เรื่องราวของอุบาสิกาสามาวดี

[25:10] เมื่อนางสามาวดีขออาหารกิน

[29:00] อัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน

[35:50] นางมาคัณฑิยาโกรธพระพุทธเจ้า

[41:50] ถูกหาความด้วยเรื่องไก่

[45:20] พระเจ้าอุเทนยิงพระนางสามาวดี

[49:40] พระนางสามาวดีถูกเผา

[51:21] บุพกรรมของพระนางสามาวดี