เรื่องราวว่าด้วยกำเนิดสุรา มีความบังเอิญแห่งการค้นพบอย่างไร และเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงตรัสอรรถกถา กุมภชาดก ซึ่งว่าด้วยโทษและกำเนิดสุรา นอกจากนี้ได้หยิบยกเรื่องราวประกอบเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องเพื่อนของนางวิสาขา ซึ่งชอบดื่มสุราจนถูกมารเข้าสิงให้ล่วงเกินพระพุทธเจ้า แต่สุดท้ายเหตุใดพวกนางจึงบรรลุธรรม และเรื่องของภิกษุหนุ่มซึ่งมีเหตุให้ทะเลาะกับหลานนางวิสาขา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้จากตอนที่นำเสนอนี้

Time index

[02:34] กำเนิดสุรา 

            พรานป่าสังเกตเห็นว่านกที่ดื่มน้ำในโพรงไม้แล้วเกิดอาการมึนเมา จึงลองตักมาดื่มแล้วติดใจในรสสุรา และค้นพบวิธีการทำสุรา จึงผลิตและนำมาจำหน่ายจ่ายแจก จนเป็นที่แพร่หลาย

[16:53] อรรถกถา กุมภชาดก ว่าด้วยโทษและกำเนิดสุรา

[40:02] ธรรมบทแปล เรื่อง หญิงสหายของนางวิสาขา 

            เพื่อนของนางวิสาขา ซึ่งชอบดื่มสุรา ถูกมารเข้าสิงให้ล่วงเกินพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พวกนางสร่างเมา และทรงแสดงธรรมเทศนาจนพวกนางบรรลุธรรม โดยมีใจความว่า “ท่านทั้งหลายจะมัวร่าเริง บันเทิงกันอยู่ทำไม ในเมื่อโลกกำลังลุกเป็นไฟอยู่เนืองนิตย์ ท่านทั้งหลายอันความมืดมิดหุ้มห่อแล้ว ยังไม่พากันแสวงหาประทีป คือที่พึ่ง (อีกหรือ?)”

[50:50] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุหนุ่ม 

           ภิกษุหนุ่มซึ่งมีเหตุให้ทะเลาะกับหลานนางวิสาขา แต่หลังจากได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มได้บรรลุโสดาบัน โดยมีใจความว่า “บุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลว, ไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาท, ไม่พึงเสพความเห็นผิด, ไม่พึงเป็นคนรกโลก”


อ่าน “ว่าด้วย โทษของสุรา” อรรถกถา กุมภชาดก
อ่าน “เรื่อง หญิงสหายของนางวิสาขา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ 11
อ่าน “เรื่อง ภิกษุหนุ่ม” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ 13