ทำความดีเพื่อความดีนะทำความดีไม่ใช่จะหวังว่าชีวิตชั้นจะต้องร่ำรวยมั่นคงปูด้วยพรมแดง ชั้นไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วมันต้องถูกหวยบ้างสิต้องมีความสุขในชีวิตบ้างสิถ้าเราจะทำความดีเพื่อให้ได้ผลในทางกามเนี่ยอันนี้คุณคิดผิดแล้ว!

ตั้งจิตระลึกถึงความดีให้ถูกต้อง มาในทางคำสอน ความดีนั้นอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ต้องมี จะยกเว้นกับใครๆ ไม่ได้ความกตัญญูกตเวทีต่อให้กับคนที่เขาไม่ดี เราก็ต้องรู้จักทำให้มันเหมาะสมคือ ถ้าคนไม่ดีเราจะเอาอาวุธให้เขามันไม่ถูก แต่คนไม่ดี เรายิ่งต้องเอาความดีให้ท่านเลย ให้มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ถึงจะมีความเหมาะสมกัน

Time Index

[03:25] การดูแลมารดาบิดา: พ่อแม่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ไม่ได้เลี้ยง ยังต้องกระทำตอบไหม หรือเลี้ยงดูกตัญญู กตเวทีแล้ว แต่ชีวิตไม่เจริญขึ้น

[13:23] บุพการีคือการอุปการะผู้อื่นก่อน กตัญญูคือรู้คุณ กตเวทีคือการตอบแทน

[17:50] ความเมตตามีอยู่น้อยเดียว ตรงที่ไม่ทำแท้งก็ได้ แค่ว่าเป็นภาระที่จะต้องรับมา นี้ถือเป็นบุญแล้วบุญมีความดีมี

[26:59] ความไม่ดีความเกลียดถ้ามีอยู่กับใคร ความไม่ดีความเกลียดก็อยู่กับคนนั้น การกระทำตอบในวาระที่สมควร เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

[29:08] ถ้าทำดีด้วยเหตุแห่งอามิส ความดีนั้นไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็นการอุปการะที่ถูกต้อง

[30:26] เรื่องของพระมหาโมคัลลานเถระ

[36:07] เรื่องสวิฏฐกะ

[39:37] เรื่องอุบาสกเลือกที่ดูแลมารดาบิดามากกว่าเมีย

[41:21] ระลึกถึงความดีให้ได้

[42:07] ทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นได้และทำความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน (จักกวัตติสูตร) ความไม่ดีอยู่ที่ตรงไหน จะละความไม่ดีได้ ก็ละที่ตรงนั้น เอาความดีใส่ลงไป

[49:09] บางคนบาปอกุศลธรรมที่เคยทำมา บางทีความชั่วยังให้ผลเป็นความทุกข์อยู่ อย่าท้อถอย เพราะถึงแม้เราทำความดี แต่ผลของความดีนั้นยังไม่เกิด ความดีนั้นก็อยู่ที่ตัวเรา สะสมไว้อยู่ในจิต จิตเป็นตัวสะสมสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาป

[50:39] การกระทำตอบที่เหมาะสม: ประดิษฐานให้อยู่ในศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา

[52:39] สรุป


อ่าน “วีสติมวรรค อสัญจิจจกถา (๑๙๔) ว่าด้วยความไม่จงใจ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] กถาวัตถุปกรณ์

อ่าน “สวิฏฐกะ” อรรถกถา ตักกลชาดก ว่าด้วย การเลี้ยงดูบิดามารดา

ฟัง “ธรรมบท-เรื่องพระมหาโมคัลลานเถระ

ฟัง “คำพุทธ - จักกวัตติสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558