“ ประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ในอำนาจของผู้อื่นนำทุกข์มาให้(เพราะประโยชน์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่น)  ความเป็นใหญ่ทั้งหมดนำสุขมาให้เมื่อมีสาธารณประโยชน์ที่จะพึงให้สำเร็จ. สัตว์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนเพราะว่ากิเลสเครื่องประกอบสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น(อันสัตว์ทั้งหลาย)ก้าวล่วงได้โดยยาก ”  

นางวิสาขา มิคารมาตา  อุบาสิกาผู้เลิศในการให้ทาน  (ต่อ)

เรื่องราวของนางวิสาขาต่อจากตอนที่แล้วถึงตอนที่มิคารเศรษฐีได้ส่งพราหมณมาสู่ขอนางวิสาขาผู้มีความงามเบญจกัลยาณี ธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้เตรียมการจัดงาน นางวิสาขาได้แสดงความฉลาดปราดเปรื่องในการจัดงาน ทั้งนี้ก่อนออกไปจากเรือนธนัญชัยเศรษฐีได้ให้โอวาทในการไปสู่ตระกูลสามี 10 ข้อ จัดทำเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์พร้อมทั้งขนสมบัติและผู้คนไปด้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อไปถึงก็เกิดปัญหากับพ่อสามี นางถูกตั้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ แต่ก็ได้แก้หลุดด้วยความบริสุทธิ์ ได้ขอทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน มิคารเศรษฐีพ่อสามีที่นับถือนักบวชเปลือยได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุโสดาบัน เห็นคุณค่าและบุญคุณของนางวิสาขา ยกนางให้นางเป็นแม่ของตน  นางเป็นผู้มีบุตรหลานมาก มีความแข็งแรงยิ่งกว่าช้างหลายเท่า เป็นผู้ไม่มีโรค ประชาชนยกย่องนางถือเอานางเป็นมงคล ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้า 8 ประการ มีข้อหนึ่งที่เป็นการถวายผ้าวัสสิกสาฎกแก่พระภิกษุสงฆ์  นางเป็นผู้ถวายทรัพย์ในการจัดสร้างวัดบุพพารามอันเป็นที่ประทับสำคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธเจ้า. นางวิสาขามีอายุยืนยาวถึง 120 ปี ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรตี  

Time index

[04:50] ลักษณะคุณสมบัติของนางวิสาขา

[09:30] การเตรียมการให้นางวิสาขาออกเรือน

[14:30] มิคารเศรษฐีเชิญนักบวชเปลือยมาบ้าน

[17:50] นางวิสาขาถูกตั้งข้อกล่าวหา  3 ข้อ

[20:40] โอวาท 10 ข้อของธนัญชัยเศรษฐี

[29:05] มิคารเศรษฐีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

[35:00] นางวิสาขาถูกสมมติให้เป็นมงคล

[40:00] พร 8 ประการที่นางวิสาขาทูลขอจากพระพุทธเจ้า

[45:20] นางวิสาขาสร้างวัดบุพพาราม

[52:36] การจำศีลแบบโคปาละอุโบสถ