เรื่องของขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5เราต้องทำความกำหนดรู้มัน ทำความเข้าใจมัน…สังขาร สัญญา ๆ คุณทำบ่อยๆ ขึ้นมา เพ่งจิต จดจ่อลงไปเอาสมาธิเชื่อมเข้าไป สังขาร สัญญานั้น จะเกิดเป็นญาณ ขึ้นมา ญาณคือความรู้ ญาณเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ รวมถึงทักษะต่างๆ …สามารถแทงตลอดในเรื่องนั้นๆได้ฉับพลันทันที พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับนักเลงรถ นักเลงรถ เขาจะรู้ส่วนต่างๆของรถหมด เขาจะรู้ทันที โดยไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อน เพราะ นั่นคือ ญาณ ของเขา…ฝึกทำ พูด คิด เป็นประจำ …สัญญาเกิดก่อน ญาณจึงเกิดตามมา…ความรู้ที่จะต้องทำให้เกิดญาณในขันธ์ ทั้ง 5ว่ามันไม่เที่ยงนี้ ให้มันได้พอถึงเวลาจริงมันจะทำให้พ้นทุกข์ได้

สัจจะความจริง ของจริงนั้น คือ ขันธ์ ทั้ง 5นั้นไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา มีความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่น เป็นธรรมดา เห็นอย่างนี้ ซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ บ่อย ๆ สังขารปรุงแต่งเข้าไป จะเกิดเป็นญาณคือความรู้ ว่าทุกข์​ ขันธ์ 5นี้ ควรเป็นของกำหนดรู้ จะเป็นญาณให้เรารู้ว่า ขันธ์ 5ทุกข์นี้ เรากำหนดรู้ให้เข้าใจถูกต้องได้แล้วหรือยัง เราต้องเข้าใจก่อนว่า ขันธ์ 5นี้มันเป็นทุกข์ ถ้าคุณเข้าใจว่าขันธ์ 5เป็นสุขเวทนา คุณพลาด แต่คุณต้องเข้าใจมันว่า มันไม่เที่ยง มันจึงเป็นทุกข์แบบนี้ข้อที่สอง ทุกข์นี้ ต้องเป็นของควรกำหนดรู้ คือให้เข้าใจ และอยู่กับมันให้ได้

Time Index

[00:24] เริ่มการปฏิบัติ ด้วยการเจริญกายคตาสติในการพิจารณาให้เห็นโทษในกาย ด้วยการพิจารณาเรื่อง “ฟัน”

[16:40]ขันธ์ 5สรุปคร่าว ๆ จากสัปดาห์ที่แล้ว

[20:05]ขันธ์ 5ลักษณะการทำงาน เข้าใจในศัพท์

[35:28]ขันธ์ 5ที่หยาบ/ละเอียด

[37:28]ขันธ์ 5หน้าที่ของมันเปรียบกับ มรรค 8ซึ่งขันธ์ 5 และ มรรค 8 เป็นคนละอย่างกัน

[44:45]การยึดถือขันธ์ 5เพราะไม่กำหนดรู้ แต่ตามไป

[47:51]การไม่ยึดถือขันธ์ 5ต้องกำหนดรู้ ญาณท่านจึงบัญญัติเรื่องของมรรค 8ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ ด้วยมรรค 8

[59:42]ความจริงในขันธ์ 5คือ ไม่เที่ยง อนัตตา


ฟัง “ความหมายและการทำงานของขันธ์ 5” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ให้รางวัลตนด้วยมรรค8” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ไม่ยึดถือแต่ใช้เป็นที่พึ่ง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559