จิตของพระอรหันต์ไม่มีเชื้อในการที่จะให้เกิดขึ้นต่อไป พอไม่เข้าไปหา ไม่เข้าไปยึดถือว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นตัวฉัน ฉันมีในสิ่งนี้ สิ่งนี้มีในฉัน ฉันเป็นสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นฉัน ถ้ามันมีความสามารถมีปัญญาในการที่จะเห็นว่า วิญญาณก็เป็นของมันนั่นแหละ ไม่ใช่ของฉัน พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดถือ พอไม่เข้าไปยึดถือ วิญญาณนั้นก็เป็นวิญญาณที่ไม่มีเชื้อ เหมือนเมล็ดที่เชื้อการเกิดแห้งแล้ว ต่อให้มีน้ำต่อให้มีดิน มันก็ไปโตต่อไม่ได้ การไม่เข้าไปนั้น มันจึงพ้นกัน เป็นจิตที่ดับเย็น

Time index

[00:27] เข้าใจทำด้วยธรรมานุสสติ ใคร่ครวญลงไปในกายว่า กายนี้ lock กันอยู่ด้วยส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นใจ จิตเหมือนลิงที่อยู่ในป่าคือในใจ

[07:14] วิญญาณฐิติ; วิญญาณอาศัย 4 อย่างคือ สังขาร สัญญา เวทนา รูป เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณ

[13:20] ยึดกายดีกว่ายึดจิต

[18:07] จิตมายึดถือนามรูปผ่านทางวิญญาณ

[22:51] จิตที่ไปยึดถือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเป็นตัวตน เพราะมันอาศัยวิญญาณที่เปรียบเหมือนเมล็ดดินเปรียบเหมือน สัญญา สังขาร เวทนา รูป และน้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะ

[25:54] วิญญาณมี 2 อย่าง

[28:20] จิตที่เข้าไปหา ยึดถือโดยความเป็นตัวตน จิตแปลงร่างเป็นวิญญาณ ดั่งเมล็ดที่มีชีวิต

[32:20]จิตที่ไม่เข้าไปหา ไม่ยึดถือ ดั่งเมล็ดที่ไม่มีเชื้อ วิญญาณที่ทำหน้าที่รับรู้เฉยๆ เป็นจิตที่สบาย ดับเย็น

[39:40] เห็นจิตให้ถูกต้อง วิญญาณกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่องทางคือใจ ดังนั้นจะหาจิตได้ต้องเข้าไปในใจ จิตที่ระงับลงจะเห็นจิตได้

[50:11] รักษาจิตด้วยสติ ให้เห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตา และให้จิตดำรงไว้อยู่ด้วยมรรค หมั่นอบรมจิต


อ่าน "พีชสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

อ่าน "อัสสุตวตาสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

ฟัง "ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

ฟัง "การเติบโตของทุกข์เหมือนกับพืช" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558