“ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา”

“ หม่อมฉันทั้งสองนี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

นางสุชาดา เสนานีกฎุมพี  อุบาสิกาผู้เลิศด้านถึงสรณะก่อน

ได้ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ  ชาติล่าสุดนี้เป็นลูกของเสนานีกฎุมพี เมื่อแต่งงานแล้วมีลูกซึ่งต่อมาคือพระยสเถระ ได้ทำการแก้บนบวงสรวงเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเนื่องจากได้รับความสำเร็จตามสิ่งที่บนบานไว้ เห็นพระโพธิสัตว์(พระพุทธเจ้า)ซึ่งเลิกทำทุกรกิริยาแล้วนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรนั้นคิดว่าเป็นรุกขเทวดาจึงได้ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมทั้งถาดทองคำ เป็นวันเพ็ญเดือนหก นั่นคือได้ถวายบิณฑบาตแก่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ หลังจากตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ ต่อมาเสด็จมาโปรดยสกุลบุตรที่หนีออกมาจากบ้าน ยสกุลบุตรได้เกิดธัมมจักษุ ส่วนเศรษฐีผู้บิดาหรือสามีของนางสุชาดาได้ตามหาบุตร แต่ได้พบพระพุทธเจ้าก่อน เมื่อฟังธรรมแล้วเกิดธัมมจักษุประกาศตนเป็นอุบาสกพร้อมทั้งอนุญาตให้ยสกุลบุตรบวชเป็นพระภิกษุได้ ส่วนนางสุชาดาและภรรยาเก่าของพระยสะได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง คืออนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่ตามลำดับแล้วก็เกิดธัมมจักษุเช่นกัน ประกาศตนเป็นอุบาสิกาคู่แรก ต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าทรงยกย่องนางสุชาดาว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้านถึงสรณะก่อน

นางวิสาขา มิคารมาตา อุบาสิกาผู้เป็นเลิศด้านการถวายทาน

ได้ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในชาติล่าสุดสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะนี้ นางวิสาขาเกิดเป็นลูกของนางสุมนาเทวีและธนัญชัยเศรษฐีในภัททิยะนคร แคว้นอังคะ เมื่อมีอายุได้ 7 ปี ได้โอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุโสดาปัตติผล นางเป็นหญิงที่มีลักษณะเบญจกัลยาณี คือมีความงาม 5 อย่าง คือ ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม และวัยงาม  เมื่อธนัญชัยเศรษฐีย้ายมาอยู่ที่เมืองสาเกต แคว้นโกศลนั้น มิคารเศรษฐีจากเมืองสาวัตถีก็ให้พราหมณ์มาสู่ขอไปเป็นลูกสะใภ้ นางวิสาขาเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมดุจยอดเพชร ได้กล่าวแก้แก่พราหมณ์ที่มาสู่ขอถึงสิ่งที่วิ่งแล้วไม่งาม 4 ประการ เมื่อแต่งงานแล้วธนัญชัยเศรษฐีได้ให้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์มีค่า9โกฏิ ข้าทาสบริวาร ทรัพย์สมบัติ พร้อมทั้งตั้งกฎุมพีผู้ใหญ่8คนคอยช่วยเหลือนางวิสาขาในเรื่องที่เกินกำลัง  ด้วยมิคารเศรษฐีเป็นผู้นับถือสมณะเปลือยจึงเป็นเหตุให้มีเรื่องราวไม่ลงรอยกันกับนางวิสาขา ได้กล่าวหานางวิสาขาด้วยข้อกล่าวหา  3 คดี ครั้นแก้ข้อกล่าวหาได้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจึงขอได้มีโอกาสทำบุญบำรุงพระภิกษุสงฆ์จากมิคารเศรษฐี ซึ่งเศรษฐีก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงยกนางวิสาขาให้เป็นเสมือนมารดาของตน จึงได้ชื่อว่าวิสาขา มิคารมาตา  นางวิสาขาเป็นผู้มีกำลังมากเท่าช้าง 5 เชือก มีบุตร ธิดา หลานเหลนไว้สืบสกุลถึง 8,420 คน เป็นผู้มีอายุยืนถึง 120 ปี  มีเรื่องราวของนางวิสาขาที่สำคัญๆมากมาย เช่นการสร้างบุพพารามมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้า เป็นต้น ทรัพย์ที่นางบริจาคไว้ในพุทธศาสนามีถึง 27 โกฏิ เรือนของนางคลาคล่ำรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ มีการจัดทานไว้พร้อมสรรพ ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงสถาปนานางวิสาขา มิคารมาตาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสิกาผู้ถวายทาน

Time index

[05:50] อุบาสิกาผู้เลิศด้านถึงสรณะก่อน

[11:00] ชาติล่าสุดของนางสุชาดา

[16:55] ที่มาของข้าวมธุปายาส

[18:30] มหาสุบิน 4 อย่าง

[25:00] ต้นไทรอันเป็นที่พักของเด็กเลี้ยงแกะ

[29:14] บิณฑบาต 2 ครั้งที่มีผลเสมอกัน

[35:47] ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้าได้อย่างไร

[40:20] เรื่องราวของนางวิสาขา

[45:49] ธนัญชัยเศรษฐีและครอบครัว

[49:53] สตรีที่มีลักษณะเบญจกัลยาณี

[55:00] สิ่งที่วิ่งไม่งาม 4 อย่าง