นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศในการถวายทาน ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง และเพราะเหตุใดนางวิสาขาถึงได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ 7 ขวบ อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยลักษณะของเบญจกัลยาณี มีสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาด และเป็นที่รักของผู้อื่น เชิญรับฟังได้ในช่วงนิทานพรรณนา ซึ่งแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ตอน

Time index

[01:33] แนะนำช่วงนิทานพรรณนา 

ช่วงนิทานพรรณนานำเสนอนิทานชาดก นิทานธรรมบท ที่เป็นส่วนประกอบ เสริมเพิ่มเติม ให้ผู้ฟังมีความเข้าใจข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่นำเสนอไว้ในวันอื่น ๆ ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

[05:10] เกริ่นนำเรื่องนางวิสาขา อุบาสิกาผู้มีความเป็นเลิศในการถวายทาน และอธิบายความหมายของการให้ทาน 

[08:00] ธรรมบทแปล เรื่อง นางวิสาขา ภาคที่ 4 เรื่องที่ 40

ประวัติความเป็นมาของนางวิสาขา ตั้งแต่วัยเด็กจนออกเรือน ซึ่งหลังจากแต่งงานมีปัญหากับพ่อสามี 


อ่าน “เรื่อง นางวิสาขา” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ 4