ในเอพิโสดนี้ ได้ยกเรื่องราวของเหล่าอุบาสกผู้เลิศมาให้รับฟังถึง 4 พระสูตรด้วยกัน โดยมีเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจ สามารถศึกษาทำความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีการพิจารณาธรรมในเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไร

จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ | พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแก่เจ้ามหานามศากยะ ผู้ทูลถามถึงว่า ธรรมชื่ออะไรที่ยังทรงละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน เป็นเหตุให้ โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต ยังครอบงำจิตไว้ได้เป็นครั้งคราว

มนาปทายีสูตร ว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ | อุคคคฤหบดีถวายของที่ตนพอใจแด่พระพุทธเจ้า ด้วยทราบว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ พระพุทธองค์ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับของที่อุคคฤหบดีถวายทุกครั้ง

ชีวกสูตร ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจจ์ |หมอชีวกได้เข้าเฝ้าฯ ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ที่เขาพูดกันว่าพระสมณโคดมทรงทราบอยู่ก็เสวยเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงถวายนั้นเป็นความจริงเพียงไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบถึง เนื้อที่ไม่ควรบริโภคและควรบริโภค ยังได้อธิบายต่อไปอีกในเรื่องของการแผ่กรุณา มุทิตา ไปจนถึงอุเบกขา และการทำบุญได้บาปด้วยเหตุ 5 ประการ

อาฬวกสูตร ว่าด้วยปัญหาของอาฬวกยักษ์ | ทรงตรัสตอบปัญหาของอาฬวกยักษ์ ได้ช่วยให้เปลี่ยนจากยักษ์ที่มีมิจฉาทิฏฐิกลับมามีสัมมาทิฏฐิ และถึงความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมด้วยความที่เป็นธรรมอันดี

Time index

[04:02] จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ (สูตรเล็ก)

[34:37] มนาปทายีสูตร ว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ 

[43:25] ชีวกสูตร ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจจ์ (เนื้อที่ไม่ควรบริโภค และควรบริโภค)

[57:00] อาฬวกสูตร ว่าด้วยปัญหาของอาฬวกยักษ์


อ่าน "จูฬทุกขักขันธสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "มนาปทายีสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "ชีวกสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "อาฬวกสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ฟัง “กามโภคีบุคคล 10”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “กามมีคุณน้อยมีโทษมาก”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง “กาม เครื่องจองจำของมาร”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง “อุคคคหบดี อุคคตคฤหบดี สูรอัมพัฏฐะ ชีวกโกมารภัจจ์ และนกุลบิดาคฤหบดี”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ตุุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ชนะคนพาล ด้วยปัญญาและขันติบารมี (อาฬวกยักษ์)”ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 ตุุลาคม พ.ศ. 2562