อาฬวกยักษ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยักษ์อันธพาล เหตุใดยักษ์ตนนี้จึงมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงขั้นบรรลุโสดาบัน และที่มาของอาฬวกสูตร มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร 

โดยเรื่องของอาฬวกยักษ์ เป็นเรื่องเสริมเพิ่มเติมประกอบเรื่องของหัตถอาฬวกอุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4 ที่นำเสนอไว้ในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  

Time index

[01:07] อธิบายช่วงนิทานพรรณนา นำเสนอเรื่องราวที่เป็นส่วนประกอบ เสริมเพิ่มเติมให้การฟังในช่วงวันอื่น ๆ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

[06:50] พระราชาติดกับของยักษ์ พระราชาจะถูกอาฬวกยักษ์จับกิน จึงต่อรองว่าหากไว้ชีวิตจะส่งคนมาให้ยักษ์กินทุกวัน

[19:11] พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยข่ายพระญาณว่ากุมารที่จะถูกส่งไปให้อาฬวกยักษ์กินได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นผู้เลิศกว่าใครในด้านสงเคราะห์ผู้อื่น พระองค์จึงเสร็จไปกำราบยักษ์เพื่อช่วยชีวิตพระกุมาร

[29:04] อาฬวกยักษ์หมายจะทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่ไม่ว่าจะใช่อาวุธร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้  

[35:51] ยักษ์มีจิตใจอ่อนลง พระพุทธทรงเล็งเห็นว่าไม่ควรใช้ไม้แข็งในการรับมือกับอาฬวกยักษ์ซึ่งมีจิตใจแข็งกระด้าง แต่ควรใช้ไม้อ่อน โดยยอมทำตามคำสั่งของยักษ์ถึง 3 ครั้ง 

[40:04] อาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า โดยเป็นคำถามที่แต่งขึ้นและตอบโดยพระกัสสปะพระพุทธเจ้า รายละเอียดมีมาในพระสุตตันตปิฎก อาฬวกสูตร


อ่าน “ประวัติหัตถกอาฬวกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี” อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี วรรคที่ 6

อ่าน “อาฬวกสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ 15 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 7 สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ฟัง "ซีซั่น 2 ตอนที่ 4 หัตถกอาฬวกอุบาสก, พระเจ้ามหานามะ" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “หัตถกสูตรและสูตรอื่น” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562