ได้นำ 5 เรื่องราวของอุบาสกผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดี เพื่อให้ได้ใคร่ครวญพิจารณาตามไป ตกผลึกทางความคิดออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ จึงยกพระสูตรเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้รับฟังกัน

อุคคสูตรที่ 1 ปรารภเรื่องราวของ "อุคคคฤหบดี ชาวเมืองเวสาลี" ผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา 8 ประการ

อุคคสูตรที่ 2ปรารภเรื่องราวของ "อุคคตคฤหบดี ชาวบ้านหัตถิคาม" ผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา 8 ประการ

ทั้งอุบาสกทั้งสองคนนี้ประกอบด้วยคุณธรรมที่ใกล้เคียงคล้าย ๆ กัน

หัตถกสูตร, หัตถกสูตรที่ ๑ และ หัตถกสูตรที่ ๒ พระพุทธเจ้าตรัสปรารภให้จดจำ "หัตถกอุบาสก" ชาวเมืองอาฬวี ไว้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา 7 ประการและ 8 ประการ ดังนี้ คือ คือเป็นผู้มีศรัทธา, มีศีล, มีหิริ, มีโอตตัปปะ, เป็นพหูสูต, มีจาคะ และมีปัญญาและมีเพิ่มเติมในข้อ 8 ในความที่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย

มหานามสูตร เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะได้ตรัสถามปัญหากับพระพุทธเจ้าถึงเหตุที่ทำให้บุคคลถึงความเป็นอุบาสกฯ

โคธาสูตร เจ้าศากยะพระนามว่า โคธา และ มหานามะ ได้สนทนาถกเถียงกันในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความที่บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันจะประกอบด้วยคุณธรรม 3 ข้อ หรือ 4 ข้อ จึงได้นำความนั้นมาตรัสถามกับพระพุทธเจ้า

Time index

[03:32] อุคคสูตรที่ ๑ ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี 8 ประการ

[15:55] อุคคสูตรที่ ๒ ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคตคฤหบดีชาวบ้านหัตถีคาม 8 ประการ

[29:44] หัตถกสูตรที่ ๑ ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก 7 ประการ

[34:53] หัตถกสูตรที่ ๒ ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก 8 ประการ

[40:13] หัตถกสูตร ปรารภเรื่องของหัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี

[46:19] มหานามสูตร  ว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสก

[52:39] โคธาสูตร ว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับการเป็นพระโสดาบัน 


อ่าน "อุคคสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "อุคคสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "หัตถกสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "หัตถกสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "หัตถกสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "มหานามสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "โคธาสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "ซีซั่น 2 ตอนที่ 4 หัตถกอาฬวกอุบาสก,พระเจ้ามหานามะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562