ฉะนั้นในงานกฐินที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นจุดสูงสุดของความพรั่งพร้อมแห่งสงฆ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับสงฆ์คือหมู่ที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสองฝ่าย ไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดเงินคุณจะได้เท่าไหร่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนมาร่วมงานจะมีมากไหม มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือไม่ แต่เงื่อนไขตามที่ว่านี้คือความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายนักบวชมีความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์รวบรวมกันมาแล้ว ฝ่ายผู้ให้มีศรัทธาไม่มีความตระหนี่มีมากก็ให้มาก ให้ด้วยความพอใจไม่หวงแหนทรัพย์ที่มีอยู่ บางคนทุ่มสุดตัวเลยด้วยซ้ำ มีหลัก ๆ นั่นคือผ้า สิ่งอื่น ๆ นั้นก็เป็นองค์ประกอบ ตามมาเป็นความงดงามในการงานแบบนี้ ถ้ามีโอกาสเจอหมู่ที่มีความพรั่งพร้อมแบบนี้ทั้งเหล่านักบวชและฝ่ายคฤหัสถ์เราจะบูชาด้วยอะไร หมู่นี้ก็หมายถึงตัวเราด้วย ถ้าเราบูชาด้วยความตระหนี่หมู่นั้นก็มีความบริสุทธิ์น้อยลงแต่ถ้าเราบูชาด้วยศรัทธาอันนี้ก็ดีขึ้นมา มีศรัทธาแล้วมีศีลหรือไม่ มีศีลแล้วก็ดีขึ้นไปอีกมีศีลแล้วคุณรู้จักข้อธรรมในการที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์หรือไม่ ถ้ารู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ดีให้ของที่มีอยู่ไม่ซ่อนของของตน ไม่มีความตระหนี่รู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ อันนี้ก็ดีขึ้นไปอีก ดีกว่านั้นก็ยังมีอีกอยู่ที่ว่าเราจะบูชาด้วยคุณธรรม ด้วยข้าวของสิ่งของอย่างใด ๆ ก็เพิ่มเติมเข้าไป ให้เราตั้งศรัทธาไว้ถ้าเผื่อว่าเรามีความตระหนี่คิดว่าฉันไม่มีฉันทำแค่นี้ อันนี้คุณจะพลาดโอกาสแต่ถ้าเราตั้งศรัทธาไว้อย่างดี ไล่ไปตามลำดับมีการสละความตระหนี่ บูชาความพรั่งพร้อมสูงสุดแห่งสงฆ์ด้วยสิ่งที่เป็นสูงสุดของเราอันนี้มันจะเป็นความดีงามมาก

Time Index

[02:14] ความพรั่งพร้อม

[04:59] ความหมายของหมู่ คือ สงฆ์

[06:56] การเติมให้พรั่งพร้อม

[08:43] ความเลิศของสมบัติต่าง ๆ

[12:27] ความพรั่งพร้อม (ต่อ)

[16:57] ความพรั่งพร้อมของสิ่งของ (ผ้า,จีวร)

[21:08] ความพรั่งพร้อมในความจริง

[22:43] สูงสุดของทาน

[39:42] ความบริสุทธิ์ของทั้ง 2 ฝ่าย

[41:14] สูงสุดในปัจจุบันที่จะมีได้

[45:02] สรุป

[47:21] จบ


อ่าน "ทักขิณาวิภังคสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ฟัง “ธรรม 5 ประการที่ไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอน “ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2562