“ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอ ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอ”

“เมื่อใดอุบาสกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลเป็นต้นเอง แล้วชักชวนผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามด้วย จึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น”

หัตถกอาฬวกะ อุบาสกผู้เลิศทางสงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ๔

หัตถกอาฬวกอุบาสก ได้ตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ในชาติล่าสุดนี้ได้เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาฬวกะซึ่งเป็นผู้ที่ออกล่าสัตว์ทุก๗วัน แต่พลาดหลงไปถูกอาฬวกยักษ์จับเพื่อจะกินเป็นอาหาร จึงได้ขอแลกชีวิตด้วยการส่งคนไปให้อาฬวกยักษกินวันละคน ได้ส่งคนซึ่งเป็นนักโทษประหาร นักโทษธรรมดา นักโทษเก่า นักโทษใหม่ตามลำดับจนหมดแล้ว จึงได้ส่งเด็กทารกไปอีกจนกระทั่งถึงคิวต้องส่งพระอาฬวกกุมารไปให้ยักษ์กิน พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปหายักษ์และรบกัน อาฬวกยักษ์ไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้จึงได้ถามปัญหาพระพุทธเจ้า๘ข้อ เมื่อได้รับคำตอบจากพระพุทธเจ้าก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบัน ได้เลิกกินคนแล้วจึงส่งพระกุมารคืนไปให้จึงได้ชื่อว่าหัตถกอาฬวกะ เมื่อพระกุมารอาฬวกะเจริญวัยขึ้นตามลำดับแล้ว ได้เข้าฟังพระธรรมเทศนาจนบรรลุเป็นพระอนาคามิผล ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ยกย่องพระราชกุมารหัตถกอาฬวกะว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ๔ ทั้งได้ชมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม๗ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีศรัทธา มีศีล มีหิริ มีโอตตัปปะ เป็นพหูสูต  มีจาคะ และมีปัญญา 

พระเจ้ามหานามะ อุบาสกผู้เลิศทางถวายทานรสประณีต

พระเจ้ามหานามะ เป็นอุบาสกที่ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ในชาติล่าสุดนี้ได้เกิดในราชสกุลศากยวงศ์ เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่มักถามปัญหาจากพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เช่น ปัญหาว่าด้วยวิหารธรรม  ถามคุณสมบัติของอุบาสก ปัญหาเกี่ยวกับญาณกับสมาธิ  ปัญหาการไปสู่ภพภูมิหน้ายามเมื่อตายโดยขาดสติ เป็นต้น พระพุทธองค์มีพระกรุณาทรงตอบด้วยพระองค์เองบางครั้งพระอานนท์ก็ได้ไขปัญหาให้บ้างในยามที่พระพุทธองค์ทรงประชวร พระเจ้ามหานามะเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามี ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศทางถวายทานรสประณีต ในวาระท้ายในชีวิตได้ถูกพระเจ้าวิทูฑภะจับ แล้วให้เสวยพระกระยาหารเช้าร่วมด้วย แต่ด้วยชาติตระกูลไม่เสมอกันจึงไม่ยอม ได้กระโดดลงไปในสระน้ำโดยพญานาคได้มาช่วยเหลือนำตัวไปอยู่ในนาคพิภพ  

Time index

[01:30] เกริ่นเรื่องราวการจัดรายการธรรมะ

[05:00] เรื่องราวของหัตถกอาฬวกะ

[09:30] พรที่อาฬวกยักษ์ได้รับ

[14:08] เมื่อต้องส่งทารกไปให้ยักษ์กิน

[20:30] อาฬวกยักษ์บรรลุโสดาบัน

[26:30] สุขแท้เป็นอย่างไร

[31:10] เรื่องราวของพระเจ้ามหานามะ

[34:17] พระเจ้ามหานามะได้เป็นประมุขของศากวงศ์

[38:54] ถูกฉัพพัคคีย์รุกราน

[46:26] ที่มาของคุณสมบัติของอุบาสก

[52:01] พระพุทธเจ้าพบสหายเก่าแก่

[55:00] พระเจ้ามหานามะถูกจับเป็นเชลย