"อิฏฐสูตร" … ธรรมะ 5 ประการ อันประกอบไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ เป็นที่น่ารักน่าใคร่หาได้ยากในโลก และไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องเพราะเหตุแห่งความปรารถนา …

"จูฬกัมมวิภังคสูตร"…ตอบปัญหาแก่สุภมานพ โตเทยบุตร ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีอายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณประณีต มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง เป็นคนไร้ปัญญา หรือมีปัญญา …

"ทักขิณาวิภังคสูตร" …ว่าด้วยการแจกแจงการให้ทานโดยพระพุทธเจ้าตรัสคาถาดังนี้…“…ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในคนมีศีล เรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่ง ให้ทานในผู้ปราศจากราคะ ทานของผู้นั้นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย”

Time index

[04:06]   อิฏฐสูตร    

[10:06]   จูฬกัมมวิภังคสูตร  

[37:04]   ทักขิณาวิภังคสูตร   

[55:47]   สรุปเนื้อหาในคลังพระสูตร    


อ่าน "อิฎฐสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "จูฬกัมมวิภังคสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน "ทักขิณาวิภังคสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์