ปัญญาที่ท่านแจกแจงเอาไว้ในเรื่องของ ปัญญาสัมปทา หมายถึง การเห็นความเกิดขึ้นความดับไป อันเป็นปัญญาเครื่องชำแลกกิเลส ให้จิตปราศจากนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริง จิตใจแบบนี้มีความสงบแน่นอน พระพุทธเจ้าเรียกบุคคลประเภทนี้แม้อยู่แค่วันเดียว คืนเดียว ยังมีค่ามากกว่าคนที่เผลอเพลินไปในอดีตบ้าง อนาคตบ้างอยู่ตั้งร้อยปีแบบนั้น สู้คนที่ไม่เผลอเพลินไปในอดีต อนาคต ปัจจุบัน มีการเตรียมการมีความไม่ประมาท อยู่วันเดียวคืนเดียว ความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวของเขา ด้วยสติปัญญา ความเพียร แบบนี้ดีกว่ามากเปรียบเทียบคนที่เพลินไปในปัจจุบันทำงานอย่างดีแต่เพลินไปในการงานเรื่องนั้น เรื่องนี้ ผลประโยชน์มากมาย แต่จิตใจวุ่นวายไม่สงบ ไม่เห็นความเกิดดับบ้างไม่เห็นความไม่เที่ยงบ้าง ต่อให้เตรียมการมีเงิน มีที่อยู่ มันไม่ดีเท่ากับคนที่เขาเตรียมการทางใจ แน่นอนเราพูดถึงเรื่องจิตใจและขยายผลต่อไปเพื่อให้ความรู้ของเรากว้างขวาง แอพพลายไปใช้งานเรื่องอื่นๆได้ แต่ต้องเริ่มจากเรื่องจิตใจของเราก่อน

คาถา หัวข้อตรงนี้ท่านใช้คำว่า ภัทเทกรัตตสูตร ภัทเทกรัตต คือ ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยความเพียร ด้วยสติสัมปชัญญะ เวลาที่เรามาทำการใคร่ครวญพิจารณาเรื่องธรรมนี้ ต้องด้วยจิตที่เป็นสมาธิ เจาะลงไปทีละคำ ทีละตัวอักษรไล่เรียงไป ความรู้เรามีความกว้างขวางมีความเจริญขึ้นมา เป็นผู้ที่เสนาแห่งมัจจุมาร ทำอะไรไม่ได้แน่ มุนีผู้สงบ หมายถึง พระพุทธเจ้า นั่นเอง ตัวพระองค์เองจะเรียกผู้ที่เป็นแบบนี้ว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ในเรื่องราวตรงนี้ฝากไว้เป็นหัวข้อให้เราใคร่ครวญคิดนึกแล้วทำความเข้าใจ กิเลสเราจะลด สติปัญญาเราจะเพิ่ม ความเป็นอยู่แบบนี้แม้วันเดียวคืนเดียวไม่เสียเปล่า

Time Index

[00:18] เกริ่น สูตร 15 กับ 45

[01:31] เริ่มปฏิบัติ อานาปานสติ

[13:44]รักษาสมาธิไว้ เพราะการศึกษาธรรมเป็นงูพิษได้

[15:52] อาทิยสูตร ว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์

[17:00] 1.ใช้จ่าย 1วิธีการในการแบ่งจ่ายในครอบครัว ในองค์กรของตนแบ่งจ่ายโดยถูกต้องเหมาะสมตามธรรม บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง

[23:15] 2.ใช้จ่าย 2 วิธีการแบ่งจ่ายในวงกว้างออกไป คือ มิตรอำมาตย์ และญาติ

[26:12] 3. การใช้จ่ายในการที่จะป้องกันอันตราย

[30:44] 4.ให้ทำพลีกรรม

[41:40] 5.ทำให้เกิดเป็นบุญมีผลสูงยิ่งขึ้นไป

[51:20] สรุป

[56:01] จบ


อ่าน “ อทิยสูตร “ พระไตรปิฏกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฏกเล่มที่ ๑๔ ฉบับมหาจุฬา อังคุตตรนิกาย  ปัญจก-ฉักกนิบาต