บุคคลที่ตามระลึกถึงพระตถาคต ตามระลึกถึงธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้ว ตามระลึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้ว ราคะโทสะโมหะก็ไม่กลุ้มรุมจิต จิตย่อมเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิได้

ระลึกถึงการตรัสรู้ว่ามีอยู่จริง ระลึกถึงคำบอกสอนไว้สืบต่อเนื่องมาทำได้จริง ระลึกถึงการปฏิบัติว่าใคร ๆ ก็ปฏิบัติได้ มีการทำกันอยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้ได้จริง ๆ ในเรื่องอะไร ในเรื่องพื้นฐานแรกเลยคือศีล

คุณมีศรัทธาในพุทโธ ในธัมโม ในสังโฆแล้ว ใจจะมีศีลทันที

ศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้า เป็นอิสระจากตัณหา ไม่ถูกลูบคลำด้วยทิฏฐิ คือการเจริญสีลานุสสติชนิดที่จะพาไปนิพพานได้ ทำได้ตลอดเวลา

เราแค่ระลึกถึงความดีของเราตรงนี้ให้มันได้ มีพุทโธ ธัมโม สังโฆอยู่ในใจถ้ามี 4 อย่างนี้ นั่นคือคุณมาตามทางแล้ว เข้าสู่กระแสแล้ว หันเหมาในทางที่จะไปสู่นิพพาน ปิดประตูสู่อบาย ให้มั่นใจสบายใจสีลานุสสติ

Time index

[02:49] เข้าใจทำให้ตั้งสติฝึกระลึกถึงความดี เจริญสีลานุสสติ

[07:02] อะไรเป็นตัวผลักดันให้ทำความดี สิ่งนั้นต้องมีความหนักแน่นมั่นคง สิ่งที่จะทำให้ไปสีลนุสติได้ก็ต้องมีพุทโธ ธัมโม สังโฆ ศีล หรือโสตาปัตติยังคะ 4

[10:55] ศรัทธาในบุคคลที่เป็นเลิศ ที่เป็นกำลังใจ ที่ทำมาก่อน ที่ต่อสู้มาแล้ว นั่นคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

[16:17] ตั้งสมมติฐานให้ถูกจะทำการทดสอบได้ จะไปต่อได้

[19:21] มั่นใจในคำสอนที่ดีทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด คือศรัทธาในธัมโม

[28:31] มั่นใจว่าใคร ๆ ก็สามารถทำตามได้จริงนั่นคือศรัทธาในสังโฆ

[34:57] ตั้งสมมติฐานความศรัทธาไว้ในพุทโธ ธัมโม สังโฆแล้ว จะมีกำลังใจมีวิริยะ ก่อให้เกิดศีลอันเป็นไท

[36:15] ศีลคือความเป็นปกติ ศีลชนิดที่ทำให้จิตเป็นอิสระจากตัณหา ไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิ เป็นไปเพื่อนิพพาน

[52:20]ปรับจิตใจใหม่ ปิดประตูอบายด้วยสีลานุสติ


อ่าน "มหานามสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "สคาถกสูตร ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการเป็นพระโสดาบัน" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "ศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฟัง "ศีลอันให้ผลอานิสงส์มาก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "ศีลเป็นไปเพื่อนิพพาน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561