สำหรับคนที่คิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ชั้นจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้อันนี้คือคุณฟังถูกepisodeแล้ววันนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในความที่ยังครองเรือนอยู่เป็นฆราวาสมีความทุกข์มากมายหลายด้านทำยังไงถึงจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องโดยธรรม

สำหรับการที่จะอยู่ในร่องรอยธรรมะและอยู่ในการครองเรือนเริ่มจากศรัทธาความเพียรและให้ระวังเครื่องทดสอบที่จะให้ผิดศีลให้เสื่อมศรัทธา ไขว่เขวไปทางอื่น จึงต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆและศีล อยู่ในขอบกรอบของมรรค อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ไปตามทางได้ ทำการปฏิบัตินั้น ให้มีโสตาปัตติยังคะ4แจกแจงมาในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวและสุขภาพ

Time Index

[00:38] ปัญหามีทางแก้อยู่ 2 วิธีเสมอ คือ ไม่เป็นไปโดยธรรมและเป็นไปโดยธรรม

[05:45] ปัญหาการบรรลุธรรม ยังเป็นฆราวาส ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ทำอย่างไรจะถึงความสิ้นทุกข์

[11:05] บรรลุธรรมในบริบทของการดำเนินชีวิต

[13:12] เงื่อนไขคือไม่ได้ทำอนันตริยกรรมและศรัทธา

[30:44] เรื่องในชีวิตอื่นๆ อันดับแรกต้องยอมรับว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้และเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ

[37:22] ความเพียร ทำจริงแน่วแน่จริง ใส่ธรรมะลงไปในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเงินการงาน สุขภาพ การแบ่งจ่ายทรัพย์และการดำเนินชีพอยู่ในศีล ทำตามหน้าที่ในเรื่องทิศทั้งหก

[50:36] ถ้ามีความน่าลุ่มหลงน่าพอใจเกิดขึ้น ให้พิจารณาอสุภะ ถ้ามีความวุ่นวายให้โกรธไม่น่าพอใจ ให้เจริญเมตตา

[51:19] เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ต้องมีกัลยาณมิตร ระวังความอยากและฟังธรรมฝึกปฏิบัติทุกวัน จะมีความแยบคายเข้าใจลึกซึ้ง บรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้

[54:17]  ระวังเครื่องทดสอบ ที่จะทำให้ไขว่เขวไปในทางอื่น

[57:40] สรุป


อนันตริยกรรม” พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ฟัง “กามโภคีบุคคล 10” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฟัง “ทิศทั้งหก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561