“เปรียบเหมือนมีโคดำตัวหนึ่ง กับโคขาวอีกตัวหนึ่ง เขาผูกโคไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวกัน ใครเล่าจะพูดได้ว่าโคดำผูกโคขาว หรือโคขาวผูกโคดำ หากพูดว่าโคมันผูกกันไว้ จะเรียกว่าพูดถูกหรือ”

“ไม่ถูกหรอก เพราะโคดำไม่ได้ผูกโคขาว โคขาวก็ไม่ได้ผูกโคดำ แต่เชือกต่างหากที่ผูกโคทั้งสองไว้ด้วยกัน ชื่อว่าเป็นเครื่องผูก”

จิตตคฤหบดี อุบาสกผู้เลิศในการแสดงธรรม

ได้ตั้งความปรารถนาความเป็นเลิศไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตร ครั้งเมื่อเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ เป็นพรานแต่มีนิสัยชอบทำบุญถวายอาหารพระ ได้รับการสอนกรรมฐานกายคตาสติ ในชาติล่าสุดนี้ได้เกิดในเรือนเศรษฐี ขณะเกิดนั้นมีฝนดอกไม้ ๕ สีตกลงทั่วพระนคร จึงได้ชื่อจิตตกุมาร เมื่อบิดาตายก็ได้เป็นเศรษฐีแทน ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหานามเถระซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วบรรลุอนาคามิผล ได้สร้างวัดอัมพากาวันไว้  เมื่อมีโอกาสต้อนรับพระเถระองค์สำคัญหลายรูป พระสุธรรมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเคืองจิตตคฤหบดี ได้หนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเข้าใจว่าถูกคฤหบดีว่าให้ แต่กลับถูกพระพุทธเจ้าตำหนิ เมื่อจิตตคฤหบดีเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ชักชวนผู้คนร่วมเดินทางร่วมทำบุญถวายของด้วย มีอุบาสกที่เป็นอริยสาวก ๕๐๐ คนติดตามแวดล้อมไปด้วย จิตตคฤหบดีเป็นผู้มีปัญญาจักษุ หยั่งทราบในพระพุทธพจน์หรือธรรมะได้อย่างลึกซึ้ง ได้เคยยกอุปมาอธิบายปัญหาธรรมแก่ภิกษุ ได้ถกปัญหาธรรมะจนได้พบกับพระอิสิทัตตะซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน ได้ชักนำให้อเจลกัสสปะผู้ที่เคยเป็นเพื่อนเก่ามาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศทางธรรมกถึก. ในวาระสุดท้ายได้สอนให้หมู่ญาติระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์และการไม่แบ่งแยกในไทยธรรมของตนกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงาม แล้วจึงสิ้นใจ

Time index

[05:42] เรื่องราวของจิตตคฤหบดี

[10:00] เกิดมาพร้อมกับฝนดอกไม้ห้าสี

[15:20] การเคืองกันกับพระสุธรรมเจ้าอาวาส

[22:30] มูลเหตุเริ่มแรกเกี่ยวกับพระอนุฑูต

[29:50] การเดินทางไปพบพระพุทธเจ้า

[33:35] การอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตด้วยข้ออุปมา

[39:03] พระอิสิทัตตะตอบปัญหาธรรมเรื่องธาตุ

[44:21] กับเพื่อนต่างเมืองที่ไม่เคยพบกันมาก่อน

[47:09] พระมหกะแสดงฤทธิ์

[51:57] องค์คุณของผู้ที่เป็นธรรมกถึก

[53:03] การแสดงธรรมก่อนตาย